Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Wyrejestrowanie pracowników podlegających obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu

Przeczytaj tę publikację, jeśli likwidujesz spółkę akcyjną, komandytowo-akcyjną, wieloosobową z ograniczoną odpowiedzialnością lub oddział przedsiębiorcy zagranicznego.

Wyrejestrowanie zatrudnionych pracowników z ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego

Spółki akcyjna, komandytowo-akcyjna i wieloosobowa z ograniczoną odpowiedzialnością, a także oddział przedsiębiorcy zagranicznego mają obowiązki względem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych tylko wtedy, gdy są pracodawcami. W takim przypadku są one płatnikiem składek za obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i zdrowotne zatrudnianych pracowników. Jeśli jesteś płatnikiem składek i kończysz wykonywanie pozarolniczej działalności gospodarczej, to w terminie 7 dni od daty ustania obowiązku ubezpieczeń musisz wyrejestrować zatrudnionych pracowników, a także osoby współpracujące z ubezpieczeń społecznych w  ZUS. Pracowników wyrejestrujesz na formularzu ZUS ZWUA. Ponadto, jeśli członkowie rodzin zatrudnionych pracowników byli zgłoszeni do ubezpieczenia zdrowotnego, to musisz wyrejestrować ich korzystając z formularza ZUS ZCNA.

Wyrejestrowanie spółki akcyjnej, komandytowo-akcyjnej, wieloosobowej z ograniczoną odpowiedzialnością oraz oddziału przedsiębiorcy zagranicznego jako płatnika ZUS

Aby wyrejestrować te rodzaje działalności jako płatnika składek za ubezpieczenia społeczne i zdrowotne za zatrudnionych pracowników, złóż do urzędu skarbowego formularz NIP-8. W formularzu podaj datę wyrejestrowania ostatniego pracownika.

Przechowywanie kopii dokumentów przekazanych do ZUS

Musisz przechowywać złożone do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dokumenty rozliczeniowe i dokumenty korygujące te dokumenty przez okres 5 lat od dnia przesłania ich do terenowej jednostki organizacyjnej ZUS w formie dokumentu pisemnego lub elektronicznego. 

Pamiętaj, że dokumenty rozliczeniowe przekazane do ZUS do końca 2011 r. przechowuje się przez 10 lat.

Na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych znajdziesz informatory na temat wypełniania druku ZWUA.

Odpowiednie formularze możesz składać elektronicznie korzystając z Platformy Usług Elektronicznych ZUS.