Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Agencja pracy tymczasowej

Agencja zatrudnienia może działać w charakterze agencji pracy tymczasowej. Definicję takiej agencji oraz zasady jej prowadzenia określa ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Wynika z niej, że to agencja pracy tymczasowej zatrudnia pracowników tymczasowych na podstawie umowy o pracę na czas określony, a współpracująca z nią firma przyjmuje jedynie rolę pracodawcy użytkownika wyznaczającego pracownikowi zadania i kontrolującego ich wykonanie.

Uzgodnienia z pracodawcą użytkownikiem

Aby zawrzeć umowę o pracę między agencją pracy tymczasowej a pracownikiem tymczasowym pracodawca użytkownik uzgadnia z agencją na piśmie:

 • rodzaj pracy, która ma być powierzona pracownikowi tymczasowemu,
 • kwalifikacje potrzebne do wykonywania pracy,
 • przewidywany okres wykonywania pracy tymczasowej,
 • wymiar czasu pracy pracownika tymczasowego,
 • miejsce wykonywania pracy.

Strony umowy muszą dodatkowo przed jej zawarciem ustalić:

 • zakres, sposób i termin przekazywania informacji dotyczących przebiegu pracy tymczasowej, które mają wpływ na wysokość wynagrodzenia pracownika tymczasowego,
 • kwestie związane z pokrywaniem kosztów podróży służbowej pracownika tymczasowego oraz zakres obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

W odniesieniu do bezpieczeństwa i higieny pracy ważne jest, że to pracodawca użytkownik musi dostarczyć pracownikowi tymczasowemu odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej. Pracodawca zapewnia też napoje i posiłki profilaktyczne, przeprowadza szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,  a także ustala okoliczności i przyczyny ewentualnego wypadku przy pracy. Agencja i pracodawca użytkownik muszą również uzgodnić  tryb i czas, w jakim pracownik tymczasowy może skorzystać z urlopu wypoczynkowego.

Umowa o pracę z pracownikiem tymczasowym

Umowa o pracę zawarta między agencją pracy tymczasowej a pracownikiem tymczasowym powinna określać:

 • strony umowy,
 • datę zawarcia umowy,
 • pracodawcę użytkownika i ustalony okres wykonywania na jego rzecz pracy tymczasowej,
 • warunki zatrudnienia pracownika tymczasowego w okresie wykonywania pracy na rzecz pracodawcy użytkownika (w tym kwestie związane z wynagrodzeniem, rodzajem pracy, jej wymiarem i miejscem wykonywania pracy).

Pamiętaj! Umowa o pracę tymczasową może być nawiązana wyłącznie na podstawie umowy o pracę na czas określony.

Umowa o pracę powinna przewidywać możliwość wcześniejszego rozwiązania tej umowy przez każdą ze stron z:

 • trzydniowym wypowiedzeniem, gdy umowa o pracę została zawarta na okres nieprzekraczający 2 tygodni;
 • jednotygodniowym wypowiedzeniem, gdy umowa o pracę została zawarta na okres dłuższy niż 2 tygodnie

Umowa o pracę powinna być zawarta na piśmie.

Świadczenie pracy tymczasowej

Pracownik tymczasowy w okresie wykonywania pracy na rzecz pracodawcy użytkownika nie może być traktowany mniej korzystnie w zakresie warunków pracy i innych warunków zatrudnienia niż pracownicy zatrudnieni przez tego pracodawcę użytkownika na takim samym lub podobnym stanowisku pracy. W przypadku naruszenia tej zasady pracownik może dochodzić od agencji odszkodowania, ta natomiast może żądać zwrotu jego równowartości od firmy.

Pracownikowi tymczasowemu przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze 2 dni za każdy miesiąc pozostawania w dyspozycji jednego pracodawcy użytkownika lub więcej niż jednego pracodawcy użytkownika. Urlopu udziela się w terminach wcześniej uzgodnionych z agencją i pracodawcą użytkownikiem. Jeśli pracownik tymczasowy nie wykorzysta urlopu wypoczynkowego w okresie wykonywania pracy tymczasowej, to agencja pracy wypłaca mu ekwiwalent pieniężny w zamian za ten urlop lub niewykorzystaną jego część.

W trakcie wykonywania pracy tymczasowej pracownik powinien mieć zapewnione właściwe warunki bhp. Czas jego pracy powinien być ewidencjonowany na zasadach stosowanych przez pracodawcę użytkownika.

Agencja pracy tymczasowej musi wydać pracownikowi tymczasowemu świadectwo pracy. W przypadku zatrudnienia objętego kolejnymi umowami o pracę, nawiązanymi w okresie nie dłuższym niż 12 kolejnych miesięcy świadectwo może dotyczyć łącznego okresu zatrudnienia w tej agencji.

Uwaga! W okresie obejmującym 36 kolejnych miesięcy agencja pracy tymczasowej zatrudniająca pracownika tymczasowego może skierować tego pracownika do wykonywania pracy tymczasowej na rzecz jednego pracodawcy użytkownika przez okres nieprzekraczający łącznie 18 miesięcy. Nie dotyczy sytuacji, gdy praca jest świadczona z tytułu nieobecności.