Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Agencja pracy tymczasowej

Agencja zatrudnienia może działać w charakterze agencji pracy tymczasowej. Taka agencja zatrudnia pracowników tymczasowych na podstawie umowy o pracę na czas określony. Współpracująca z nią firma jest natomiast jedynie pracodawcą użytkownikiem wyznaczającym pracownikowi zadania i kontrolującym ich wykonanie.

Uzgodnienia z pracodawcą użytkownikiem

Przed zawarciem umowy o pracę między agencją pracy tymczasowej a pracownikiem tymczasowym, pracodawca użytkownik uzgadnia z agencją na piśmie:

 • rodzaj pracy, która ma być powierzona pracownikowi tymczasowemu
 • kwalifikacje potrzebne do wykonywania pracy
 • przewidywany okres wykonywania pracy tymczasowej
 • wymiar czasu pracy pracownika tymczasowego
 • miejsce wykonywania pracy

Strony umowy muszą dodatkowo przed jej zawarciem ustalić:

 • zakres, sposób i termin przekazywania informacji dotyczących przebiegu pracy tymczasowej, które mają wpływ na wysokość wynagrodzenia pracownika tymczasowego
 • kwestie związane z pokryciem kosztów podróży służbowej pracownika tymczasowego oraz zakres obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy

W kwestii bezpieczeństwa i higieny pracy ważne jest, że to pracodawca użytkownik musi dostarczyć pracownikowi tymczasowemu odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej.

Pracodawca ma też inne obowiązki:

 • zapewnia napoje i posiłki profilaktyczne
 • przeprowadza szkolenia BHP
 • ustala okoliczności i przyczyny ewentualnego wypadku przy pracy

Agencja i pracodawca użytkownik muszą również uzgodnić sposób i czas, w jakim pracownik tymczasowy może skorzystać z urlopu wypoczynkowego.

Umowa o pracę z pracownikiem tymczasowym

Umowa o pracę zawarta między agencją pracy tymczasowej a pracownikiem tymczasowym powinna określać:

 • strony umowy
 • datę zawarcia umowy
 • pracodawcę użytkownika i ustalony okres wykonywania na jego rzecz pracy tymczasowej
 • warunki zatrudnienia pracownika (w tym kwestie związane z wynagrodzeniem, rodzajem pracy, jej wymiarem i miejscem wykonywania pracy)

Pamiętaj

Umowę o pracę tymczasową można zawrzeć wyłącznie na podstawie umowy o pracę na czas określony.

Umowa o pracę powinna przewidywać możliwość jej wcześniejszego rozwiązania przez każdą ze stron z:

 • 3-dniowym wypowiedzeniem, gdy umowę zawarto na okres nieprzekraczający 2 tygodni
 • 1-tygodniowym wypowiedzeniem, gdy umowę zawarto na okres dłuższy niż 2 tygodnie

Umowę o pracę trzeba zawrzeć na piśmie.

Świadczenie pracy tymczasowej

Pracownik tymczasowy w okresie wykonywania pracy na rzecz pracodawcy użytkownika nie może być traktowany mniej korzystnie w zakresie warunków pracy i innych warunków zatrudnienia niż pracownicy zatrudnieni przez tego pracodawcę użytkownika na takim samym lub podobnym stanowisku pracy. W przypadku naruszenia tej zasady pracownik może dochodzić od agencji odszkodowania, ta natomiast może żądać zwrotu jego równowartości od firmy.

Pracownikowi tymczasowemu przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze 2 dni za każdy miesiąc pozostawania w dyspozycji jednego lub więcej niż jednego pracodawcy użytkownika. Urlopu udziela się w terminach wcześniej uzgodnionych z agencją i pracodawcą użytkownikiem. Jeśli pracownik tymczasowy nie wykorzysta urlopu wypoczynkowego w okresie wykonywania pracy tymczasowej, agencja pracy wypłaca mu ekwiwalent pieniężny w zamian za ten urlop lub niewykorzystaną jego część.

W trakcie wykonywania pracy tymczasowej pracownik powinien mieć zapewnione właściwe warunki BHP. Czas jego pracy trzeba ewidencjonować na zasadach stosowanych przez pracodawcę użytkownika.

Agencja pracy tymczasowej musi wydać pracownikowi tymczasowemu świadectwo pracy. W przypadku zatrudnienia objętego kolejnymi umowami o pracę, nawiązanymi w okresie nie dłuższym niż 12 kolejnych miesięcy świadectwo może dotyczyć łącznego okresu zatrudnienia w tej agencji.

Uwaga

W okresie obejmującym 36 kolejnych miesięcy agencja pracy tymczasowej zatrudniająca pracownika tymczasowego może skierować go do wykonywania pracy tymczasowej na rzecz jednego pracodawcy użytkownika przez okres nieprzekraczający łącznie 18 miesięcy. Nie dotyczy to sytuacji, gdy praca jest świadczona z tytułu nieobecności. Wtedy może być świadczona w sposób ciągły przez pełne 36 miesięcy.


Podstawa prawna:

Czy ta strona była przydatna?