Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Kierowanie do pracy za granicą

Jeśli prowadząc agencję zatrudnienia, będziesz wysyłać pracowników do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych, to powinno się to odbywać na zasadach obowiązujących w państwie zatrudnienia.

Kierując osobę do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych musisz podpisać z nią umowę. Umowa ta powinna określać w szczególności:

 • pracodawcę zagranicznego;
 • okres zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej;
 • rodzaj oraz warunki pracy i wynagradzania, a także świadczenia socjalne przysługujące osobie kierowanej do pracy;
 • warunki ubezpieczenia społecznego oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób tropikalnych;
 • obowiązki i uprawnienia osoby kierowanej do pracy oraz agencji zatrudnienia;
 • zakres odpowiedzialności cywilnej stron w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy zawartej między agencją zatrudnienia a osobą kierowaną, w tym stronę pokrywającą koszty dojazdu i powrotu osoby skierowanej do pracy w przypadku niewywiązania się pracodawcy zagranicznego z warunków umowy oraz tryb dochodzenia związanych z tym roszczeń;
 • kwoty należne agencji zatrudnienia z tytułu faktycznie poniesionych kosztów związanych ze skierowaniem do pracy za granicą, poniesione na:

- dojazd i powrót osoby skierowanej,

- wydanie wizy,

- badania lekarskie,

- tłumaczenia dokumentów;

 • informację o trybie i warunkach dopuszczania cudzoziemców do rynku pracy w państwie wykonywania pracy;
 • inne zobowiązania stron.

Aby warunki te miały wiążący charakter, agencja zatrudnienia musi wcześniej zawrzeć z pracodawcą zagranicznym pisemną umowę. Umowa ta powinna obejmować takie dane, jak:

 • liczbę miejsc pracy,
 • okres zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 • rodzaj oraz warunki pracy, zasady wynagradzania, a także świadczenia socjalne przysługujące osobom podejmującym pracę,
 • zakres odpowiedzialności cywilnej stron w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy zawartej między pracownikiem a pracodawcą, w tym stronę pokrywającą koszty dojazdu i powrotu osoby skierowanej do pracy w razie niewywiązania się pracodawcy zagranicznego z warunków umowy, oraz tryb dochodzenia związanych z tym roszczeń.

Agencja zatrudnienia musi poinformować na piśmie osobę kierowaną do pracy za granicą o przysługujących jej uprawnieniach w kwestii zaliczania tamtejszego zatrudnienia do okresów pracy w Polsce w zakresie uprawnień pracowniczych.

Jeśli prowadzisz agencję zatrudnienia i kierujesz do pracy za granicę, to pamiętaj że musisz przestrzegać zapisów międzynarodowych umów, porozumień i programów dotyczących zatrudnienia, które są wiążące dla Polski.