Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Usługi wyłączone spod opodatkowania ryczałtem

Lp.

 

 Symbol PKWiU

 

 Nazwa usługi

 

 

 

1

 

 ex 02.40.10

 

 Usługi związane z leśnictwem

dotyczy wyłącznie:

- doradztwa w zakresie zarządzania lasem

 

2

 

 41.00.10.0

 

 Usługi objęte grupowaniem "Budynki mieszkalne"

 

3

 

 41.00.20.0

 

 Usługi objęte grupowaniem "Budynki niemieszkalne"

 

4

 

 ex 42.1

 

 Drogi kołowe i szynowe; roboty ogólnobudowlane związane z budową dróg kołowych i szynowych

dotyczy wyłącznie usług:

- realizacji projektów inwestycyjnych na własny rachunek obejmującej przedsięwzięcia finansowe, techniczne i rzeczowe w celu przygotowania lub budowy: dróg i autostrad, dróg szynowych i kolei podziemnej oraz przejść podziemnych, mostów i tuneli

 

5

 

 ex 42.21

 

 Rurociągi przesyłowe i sieci rozdzielcze; roboty ogólnobudowlane związane z budową rurociągów

dotyczy wyłącznie usług:

- realizacji projektów inwestycyjnych na własny rachunek obejmującej przedsięwzięcia finansowe, techniczne i rzeczowe w celu przygotowania lub budowy rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych

 

6

 

 ex 42.22

 

 Linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne; roboty ogólnobudowlane związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych

dotyczy wyłącznie usług:

- realizacji projektów inwestycyjnych na własny rachunek obejmującej przedsięwzięcia finansowe, techniczne i rzeczowe w celu przygotowania lub budowy rozdzielczych linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych

 

7

 

 ex 42.91

 

 Pozostałe obiekty inżynierii wodnej; roboty ogólnobudowlane związane z budową pozostałych obiektów inżynierii wodnej

dotyczy wyłącznie usług:

- realizacji projektów inwestycyjnych na własny rachunek obejmującej przedsięwzięcia finansowe, techniczne i rzeczowe w celu przygotowania lub budowy portów morskich i pozostałych obiektów inżynierii wodnej

 

8

 

 ex 42.99

 

 Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane; roboty ogólnobudowlane związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane

dotyczy wyłącznie usług:

- realizacji projektów inwestycyjnych na własny rachunek obejmującej przedsięwzięcia finansowe, techniczne i rzeczowe w celu przygotowania lub budowy obiektów górniczych i produkcyjnych, obiektów innych niż budynki i pozostałych obiektów inżynierskich

 

9

 

 46.12

 

 Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych

 

10

 

 46.14

 

 Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów

 

11

 

 46.18

 

 Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej pozostałych określonych towarów

 

12

 

 46.19

 

 Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej towarów różnego rodzaju

 

13

 

 52.10.12.0

 

 Magazynowanie i przechowywanie cieczy i gazów

 

14

 

 ex 52.10.19.0

 

 Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów

dotyczy wyłącznie:

- usług magazynowania i przechowywania towarów w sferach wolnocłowych

 

15

 

 55.90.13.0

 

 Usługi oferowania miejsc sypialnych w wagonach kolejowych i w pozostałych środkach transportu

 

16

 

 58.11.60.0

 

 Usługi licencyjne związane z nabywaniem praw do książek, broszur, ulotek, map itp.

 

17

 

 58.12.30.0

 

 Usługi licencyjne związane z nabywaniem praw do korzystania z wykazów i list (np. adresowych, telefonicznych)

 

18

 

 58.14.40.0

 

 Usługi licencyjne związane z nabywaniem praw do czasopism i pozostałych periodyków

 

19

 

 58.19.30.0

 

 Usługi licencyjne związane z nabywaniem praw do pozostałych wyrobów drukowanych

 

20

 

 58.21.40.0

 

 Usługi licencyjne związane z nabywaniem praw do korzystania z gier komputerowych

 

21

 

 58.29.50.0

 

 Usługi licencyjne związane z nabywaniem praw do korzystania z programów komputerowych

 

22

 

 ex dział 59

 

 Usługi związane z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych

z wyłączeniem:

- sprzedaży miejsca lub czasu na cele reklamowe w filmach, nagraniach wideo i programach telewizyjnych (PKWiU 59.11.30.0),

- usług związanych z wydawaniem nagrań dźwiękowych (PKWiU 59.20.3),

- udzielania licencji na korzystanie z praw do oryginałów nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKWiU 59.20.40.0)

 

23

 

 dział 60

 

 Usługi związane z nadawaniem programów ogólnodostępnych i abonamentowych

 

24

 

 63.91.1

 

 Usługi agencji informacyjnych

 

25

 

 63.99

 

 Pozostałe usługi w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

 

26

 

 Sekcja K

 

 Usługi finansowe i ubezpieczeniowe

 

27

 

 68.10.1

 

 Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

 

28

 

 68.20.1

 

 Wynajem i usługi zarządzania nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi****

 

29

 

 ex 68.3

z wyjątkiem:

68.32.1

 

 Usługi związane z obsługą rynku nieruchomości

Usługi zarządzania nieruchomościami świadczone na zlecenie**

30

 

 dział 69

 

 Usługi prawne, rachunkowo-księgowe i doradztwa podatkowego

 

31

 

 ex dział 70

 

 Usługi firm centralnych (head office); usługi doradztwa związane z zarządzaniem

z wyłączeniem:

- usług związanych z zarządzaniem rynkiem rybnym (PKWiU ex 70.22.16.0)

 

32

 

 dział 71

 

 Usługi architektoniczne i inżynierskie; usługi badań i analiz technicznych

 

33

 

 dział 72

 

 Usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych

 

34

 

 dział 73

 

 Usługi reklamowe; usługi badania rynku i opinii publicznej

 

35

 

 74.1

 

 Usługi w zakresie specjalistycznego projektowania

 

36

 

 ex 74.20.2

 

 Usługi fotograficzne specjalistyczne

dotyczy wyłącznie:

- usług fotoreporterów,

- usług wykonywania fotografii reklamowych i podobnych

 

37

 

 74.3

 

 Usługi tłumaczeń pisemnych i ustnych*

 

38

 

 ex 74.90.1

 

 Usługi profesjonalne i techniczne wspomagające i usługi doradztwa, gdzie indziej niesklasyfikowane

dotyczy wyłącznie:

- usług związanych z wykonywaniem obmiarów budowlanych,

- usług prognozowania pogody,

- usług pośrednictwa komercyjnego i wyceny, z wyłączeniem wyceny nieruchomości i ubezpieczeń,

- usług doradztwa w zakresie bezpieczeństwa

 

39

 

 ex 74.90.20.0

 

 Pozostałe usługi profesjonalne, techniczne i handlowe, gdzie indziej niesklasyfikowane

z wyłączeniem:

- usług doradców w zakresie agronomii

 

40

 

 77.40

 

 Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim

 

41

 

 78.10.1

 

 Usługi świadczone przez urzędy/agencje pracy

 

42

 

 79.90.32.0

 

 Usługi w zakresie rezerwacji centrów konferencyjnych i hal wystawienniczych

 

43

 

 79.90.39.0

 

 Usługi w zakresie rezerwacji biletów wstępu na imprezy rekreacyjne, rozrywkowe i sportowe oraz pozostałe usługi w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

 

44

 

 dział 80

 

 Usługi detektywistyczne i ochroniarskie

z wyłączeniem:

- robót związanych z instalowaniem systemów przeciwpożarowych i przeciwwłamaniowych z późniejszym monitoringiem

 

45

 

 ex 81.10.10.0

 

 Usługi pomocnicze związane z utrzymaniem porządku

dotyczy wyłącznie:

- usług związanych z obsługą budynków będących własnością rządu lub zajmowanych przez instytucje rządowe

 

46

 

 ex 82.9

 

 Usługi wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowane

z wyłączeniem:

- usług przyjmowania telefonów

 

47

 

 ex dział 84

 

 Usługi administracji publicznej i obrony narodowej; usługi w zakresie obowiązkowych zabezpieczeń społecznych

z wyłączeniem:

- usług związanych ze zwalczaniem pożarów i zapobieganiem pożarom (PKWiU 84.25.11.0)***

 

48

 

 ex dział 85

 

 Usługi w zakresie edukacji*

z wyłączeniem:

- usług wychowania przedszkolnego (PKWiU 85.10.10.0),***

- usług szkół pozwalających uzyskać zawodowe certyfikaty i uprawnienia w zakresie prowadzenia statków oraz w zakresie pilotażu (PKWiU ex 85.53.12.0)

 

49

 

 dział 86

 

 Usługi w zakresie opieki zdrowotnej*

 

50

 

 87.10.10.0

 

 Usługi pomocy społecznej z zakwaterowaniem zapewniającej opiekę pielęgniarską*

 

51

 

 ex 87.20.1

 

 Usługi pomocy społecznej z zakwaterowaniem świadczone osobom z zaburzeniami psychicznymi

dotyczy wyłącznie:

- usług pomocy społecznej z zakwaterowaniem świadczonych osobom z zaburzeniami psychicznymi przez placówki inne niż zarejestrowane szpitale*

 

52

 

 ex 87.30.1

 

 Usługi pomocy społecznej z zakwaterowaniem świadczone osobom w podeszłym wieku i osobom niepełnosprawnym

dotyczy wyłącznie:

- usług pomocy społecznej z zakwaterowaniem świadczonych osobom w podeszłym wieku i osobom niepełnosprawnym przez placówki inne niż zarejestrowane szpitale*

 

53

 

 ex 88.99.1

 

 Pozostałe usługi pomocy społecznej bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowane

dotyczy wyłącznie:

- usług pomocy społecznej świadczonych przez psychologów, psychoterapeutów w placówkach innych niż zarejestrowane szpitale i niezwiązanych z prowadzeniem praktyki prywatnej,*

- pomocy międzynarodowej dla ofiar katastrof, uchodźców i imigrantów, włącznie z udzielaniem schronienia

 

54

 

 dział 90

 

 Usługi kulturalne i rozrywkowe

 

55

 

 ex dział 91

 

 Usługi bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałe usługi w zakresie kultury

z wyłączeniem:

- usług związanych z działalnością ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody (PKWiU 91.04.1)***

 

56

 

 dział 93

 

 Usługi związane ze sportem, rozrywką i rekreacją

 

57

 

 dział 94

 

 Usługi świadczone przez organizacje członkowskie

 

58

 

96.09.1 Pozostałe usługi indywidualne gdzie indziej nie sklasyfikowane