Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Usługi gastronomiczne opodatkowane w formie karty podatkowej

Wykonywanie  usług  gastronomicznych  może być opodatkowane w formie karty podatkowej. Stawka opodatkowania  jest uzależniona  od  zakresu w/w usług  i od  liczby zatrudnionych, przy czym  ilość pracowników nie może przekraczać  4  zatrudnionych. Liczba ta obejmuje także współpracującego członka rodziny z wyłączeniem  małżonka oraz innych osób zatrudnionych w celu praktycznej nauki zawodu lub utrzymania czystości w zakładzie. Kwota podatku dochodowego jest ustalana w drodze decyzji naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla miejsca zamieszkania (siedziby) lub prowadzenia działalności wydawanej  corocznie na podstawie  wniosku przedsiębiorcy sporządzonego na formularzu PIT-16, odrębnie lub  załączanego do wniosku o rejestrację działalności gospodarczej  polegającej na wpisie do Centralnej Ewidencji  i Informacji o Działalności Gospodarczej  CEIDG . Jeżeli do dnia 20 stycznia kolejnego roku podatkowego podatnik nie zgłosi likwidacji działalności gospodarczej lub nie dokona wyboru innej formy opodatkowania, uważa się, że prowadzi nadal działalność opodatkowaną w tej formie. W przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej składa jeden ze wspólników.

Stawka podatku określona w decyzji urzędu skarbowego jest płacona do dnia 7-go każdego miesiąca za miesiąc poprzedni; za grudzień zaś do dnia 28-go grudnia.

Rozpiętość podatku  odprowadzanego w tej formie dla usług gastronomicznych  obrazuje poniższa tabela.

Jeżeli podatnik we wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej zgłosi prowadzenie działalności w różnych zakresach lub różnych miejscowościach, dla których przewidziano różne wysokości stawek karty podatkowej, wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej ustala się według stawki właściwej dla tego zakresu działalności i miejscowości, dla których przewidziana jest stawka najwyższa.

Uwaga !!! Spod opodatkowania na w/w zasadach wyłączona jest sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości powyżej 1,5% alkoholu.

 

LP

Prowadzenie działalności gastronomicznej

Oznaczenie stawek

Wielkość stawek w zł.

1  W zakresie sprzedaży lodów z automatów            0 486-647  
1 647-853
2 769-975
3 893-1096
4 1204-1416
2 W zakresie pozostałej działalności gastronomicznej 0 405-568  
1 568-790
2 675-893
3 809-1015
4 1091-1337

 

* 0 - oznacza prowadzenie działalności bez zatrudnienia pracownika

  1 - oznacza prowadzenie działalności przy zatrudnieniu 1 pracownika

  2- oznacza prowadzenie działalności przy zatrudnieniu 2 pracowników

  3 - oznacza prowadzenie działalności przy zatrudnieniu 3 pracowników

  4 - oznacza prowadzenie działalności przy zatrudnieniu 4 pracowników