Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Usługi gastronomiczne opodatkowane w formie karty podatkowej

Wykonywanie  usług  gastronomicznych  może być opodatkowane w formie karty podatkowej. Stawka opodatkowania   jest uzależniona  od  zakresu w/w usług  i od  liczby zatrudnionych, przy czym  ilość pracowników nie może przekraczać  4  zatrudnionych. Liczba ta obejmuje także współpracującego członka rodziny z wyłączeniem  małżonka oraz innych osób zatrudnionych w celu praktycznej nauki zawodu lub utrzymania czystości w zakładzie. Kwota podatku dochodowego jest ustalana w drodze decyzji naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla miejsca zamieszkania (siedziby) lub prowadzenia działalności wydawanej  corocznie na podstawie  wniosku przedsiębiorcy sporządzonego na formularzu PIT-16, odrębnie lub  załączanego do wniosku o rejestrację działalności gospodarczej  polegającej na wpisie do Centralnej Ewidencji  i Informacji o Działalności Gospodarczej  CEIDG . Jeżeli do dnia 20 stycznia kolejnego roku podatkowego podatnik nie zgłosi likwidacji działalności gospodarczej lub nie dokona wyboru innej formy opodatkowania, uważa się, że prowadzi nadal działalność opodatkowaną w tej formie. W przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej składa jeden ze wspólników.

Stawka podatku określona w decyzji urzędu skarbowego jest płacona miesięcznie do dnia 7-go każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, za grudzień zaś do dnia 28-go grudnia.

Rozpiętość podatku  odprowadzanego w tej formie dla usług gastronomicznych  obrazuje poniższa tabela.

Jeżeli podatnik we wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej zgłosi prowadzenie działalności w różnych zakresach lub różnych miejscowościach, dla których przewidziano różne wysokości stawek karty podatkowej, wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej ustala się według stawki właściwej dla tego zakresu działalności i miejscowości, dla których przewidziana jest stawka najwyższa.

Uwaga !!! Spod opodatkowania na w/w zasadach wyłączona jest sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości powyżej 1,5% alkoholu.

Lp.

Prowadzenie działalności gastronomicznej bez sprzedaży napojów o zawartości powyżej 1,5% alkoholu

Oznaczenie stawek

Wysokość stawki w zł

1

w zakresie sprzedaży lodów z automatów

0

1

2

3

4

495 - 659

659 - 869

783 - 993

909 - 1116

1226 - 1442

2

w zakresie pozostałej działalności gastronomicznej

0

1

2

3

4

412 - 578

578 - 805

687 - 909

824 - 1034

1111 - 1362