Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Usługi transportowe opodatkowane w formie karty podatkowej

Usługi transportowe  mogą być opodatkowane w formie karty podatkowej. Stawka opodatkowania  jest uzależniona  od  zakresu w/w usług  i liczby mieszkańców w miejscowości w której wykonywane są usługi. Niektóre rodzaje w/w usług mogą być ograniczone też co do zakresu liczy osób zatrudnionych lub tonażu środka przewozowego. Stawki mogą ulec zmianie też w przypadku wykonywania usług wraz ze zmiennikiem. Rozpiętość podatku  odprowadzanego w tej formie dla usług w zakresie transportu osób lub rzeczy obrazuje poniższa tabela.

Kwota podatku dochodowego jest ustalana w drodze corocznej decyzji naczelnika urzędu skarbowego  właściwego dla miejsca zamieszkania (siedziby) lub prowadzenia działalności,  wydanej na podstawie  wniosku przedsiębiorcy sporządzonego na formularzu PIT-16,  odrębnie lub załączanego do wniosku o rejestrację działalności gospodarczej polegającej na wpisie do Centralnej Ewidencji  i Informacji o Działalności Gospodarczej  CEIDG. Jeżeli do dnia 20 stycznia kolejnego roku podatkowego podatnik nie zgłosi likwidacji działalności gospodarczej lub nie dokona wyboru innej formy opodatkowania, uważa się, że prowadzi nadal działalność opodatkowaną w tej formie. W przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej składa jeden ze wspólników.

Stawka podatku określona w decyzji urzędu skarbowego jest płacona miesięcznie do dnia 7-go każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, za grudzień zaś do dnia 28-go grudnia.

Jeżeli podatnik we wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej zgłosi prowadzenie działalności w różnych zakresach lub różnych miejscowościach, dla których przewidziano różne wysokości stawek karty podatkowej, wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej ustala się według stawki właściwej dla tego zakresu działalności i miejscowości, dla których przewidziana jest stawka najwyższa.

Usługi transportowe

L.p.

Rodzaj usługi

W miejscowości o liczbie mieszkańców
(wysokość stawek miesięcznych w zł)

do 25.000

ponad 25.000
do 100.000

ponad 100.000
do 500.000

powyżej 500.000

1

Usługi taksówkowe w zakresie przewozu osób

209

220

240

257

2

Usługi taksówkowe w zakresie przewozu ładunków

320

349

380

423

3

Przewozy pasażerskie z wykorzystaniem ludzkiej i zwierzęcej siły pociągowej

126

126

126

126

4

Usługi transportu wodnego śródlądowego pasażerskiego i towarowego, z wyjątkiem przewozu jednostkami o napędzie mechanicznym

143

143

143

143

z czego:
usługi w zakresie transportu osób na rzece Dunajec przez flisaków pienińskich

60-100

60-100

60-100

60-100

Objaśnienia:

1. Stawki określone w punktach 1 i 2 mogą być podwyższone, nie więcej jednak niż o 50%, w razie wykonywania działalności ze zmiennikiem.

2. Za zmiennika uważa się również pełnoletniego członka rodziny, nie wyłączając małżonka.

3. Stawki określone w punkcie 2 dotyczą działalności z użyciem samochodu ciężarowego o ładowności do 2 t.

4. Stawki określone w punkcie 4 dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu nieprzekraczającym 1 pracownika lub 1 pełnoletniego członka rodziny, z wyjątkiem małżonka.