Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Korepetycje opodatkowane w formie karty podatkowej

Opodatkowane w formie karty podatkowej mogą być też usługi edukacyjne. Jednakże mogą one polegać wyłącznie na udzielaniu lekcji na godziny. W efekcie usługi te głownie obejmują korepetycje. Stawka opodatkowania  jest uzależniona  od liczby godzin. Jednocześnie ta forma opodatkowania wyklucza zatrudnianie innych pracowników za wyjątkiem małżonka. Nie dopuszcza też prowadzenia spółki cywilnej. Rozpiętość podatku odprowadzanego w tej formie dla w/w usług  rozrywkowych  obrazuje poniższa tabela.

Kwota podatku dochodowego jest ustalana w drodze corocznej decyzji naczelnika urzędu skarbowego  właściwego dla miejsca zamieszkania (siedziby) lub prowadzenia działalności,  wydanej na podstawie wniosku przedsiębiorcy sporządzonego na formularzu PIT-16,  odrębnie lub załączanego do wniosku o rejestrację działalności gospodarczej polegającej na wpisie do Centralnej Ewidencji  i Informacji o Działalności Gospodarczej  CEIDG. Jeżeli do dnia 20 stycznia kolejnego roku podatkowego podatnik nie zgłosi likwidacji działalności gospodarczej lub nie dokona wyboru innej formy opodatkowania, uważa się, że prowadzi nadal działalność opodatkowaną w tej formie.

Stawka podatku określona w decyzji urzędu skarbowego jest płacona miesięcznie do dnia 7-go każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, za grudzień zaś do dnia 28-go grudnia.

Usługi edukacyjne w zakresie udzielania lekcji na godziny

Liczba godzin przeznaczonych na udzielanie lekcji miesięcznie

Stawka

do 48

4.90 zł za każdą godzinę

powyżej 48 do 96

235,20 zł + 10,20 zł za każdą godzinę ponad 48

powyżej 96

724,80 zł

Objaśnienia:

1. Stawki dotyczą działalności prowadzonej bez zatrudnienia pracowników, nie wyłączając małżonka.

2. Za udzielanie lekcji na godziny uważa się pomoc w nauce, polegającą głównie na odrabianiu (przygotowaniu) z uczniem zadanych lekcji.