Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Inne usługi i wytwórczość opodatkowana w formie karty podatkowej

Opodatkowane w formie karty podatkowej mogą być usługi i wytwórczość rzemieślnicza wymieniona w tabeli nr 1 załącznika  nr 3 do ustawy o  zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Stawki podatku zależą głównie od poziomu zatrudnienia, przy czym nie może one przekraczać max 5 pracowników i od liczby mieszkańców miejscowości, w której wspomniane usługi lub wytwórczość są prowadzone.

Kwota podatku dochodowego jest ustalana w drodze corocznej decyzji naczelnika urzędu skarbowego  właściwego dla miejsca zamieszkania (siedziby) lub prowadzenia działalności, wydanej na podstawie wniosku przedsiębiorcy sporządzonego na formularzu PIT-16, odrębnie lub załączanego do wniosku o rejestrację działalności gospodarczej polegającej na wpisie do Centralnej Ewidencji  i Informacji o Działalności Gospodarczej  CEIDG. Jeżeli do dnia 20 stycznia kolejnego roku podatkowego podatnik nie zgłosi likwidacji działalności gospodarczej lub nie dokona wyboru innej formy opodatkowania, uważa się, że prowadzi nadal działalność opodatkowaną w tej formie. W przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej składa jeden ze wspólników.

Stawka podatku określona w decyzji urzędu skarbowego jest płacona miesięcznie do dnia 7-go każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, za grudzień zaś do dnia 28-go grudnia.

Jeżeli podatnik we wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej zgłosi prowadzenie działalności w różnych zakresach lub różnych miejscowościach, dla których przewidziano różne wysokości stawek karty podatkowej, wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej ustala się według stawki właściwej dla tego zakresu działalności i miejscowości, dla których przewidziana jest stawka najwyższa.

Czy ta strona była przydatna?