Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zasady ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu świadczenia usług zdrowotnych przez lekarzy/lekarzy dentystów

  • Zakres ubezpieczenia

Przedmiotem obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą są szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych.

Ubezpieczenie OC nie obejmuje szkód:

  1)  wyrządzonych przez podmiot wykonujący działalność leczniczą po pozbawieniu lub w okresie zawieszenia prawa do prowadzenia działalności leczniczej;

  2)  polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie rzeczy;

  3)  polegających na zapłacie kar umownych;

  4)  powstałych wskutek działań wojennych, stanu wojennego, rozruchów i zamieszek, a także aktów terroru.

W pozostałym zakresie ubezpieczenie OC obejmuje wszystkie szkody bez możliwości umownego ograniczenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń.

  • Wysokość ubezpieczenia

Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC, w okresie ubezpieczenia nie dłuższym niż 12 miesięcy, wynosi równowartość w złotych 75.000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz 350.000 euro w odniesieniu do wszystkich zdarzeń, których skutki są objęte umową ubezpieczenia OC lekarza/ lekarza dentysty świadczącego usługi jednoosobowo w ramach indywidualnej praktyki lekarskiej lub wykonującego działalność leczniczą w ramach spółki lekarskiej. Ta sama wysokość ubezpieczenia dotyczy innego podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą za wyjątkiem szpitali gdzie wysokość OC jest wyższa i wynosi odpowiednio 100.000 euro od pojedynczego zdarzenia i 500.000 euro w zakresie wszystkich zdarzeń.

Jeżeli dany podmiot wykonujący działalność leczniczą wykonuje więcej niż jeden rodzaj działalności leczniczej (zwykła praktyka i praktyka specjalistyczna)  albo wykonuje działalność leczniczą w więcej niż jednej formie (praktyka indywidualna lub grupowa), wysokość minimalnej sumy gwarancyjnej ubezpieczenia OC tego podmiotu stanowi równowartość najwyższej minimalnej sumy gwarancyjnej określonej dla wykonywanych rodzajów działalności leczniczej albo form wykonywanej działalności leczniczej.

Kwoty wyrażone w euro podlegają przeliczeniu przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski po raz pierwszy w roku, w którym umowa ubezpieczenia OC została zawarta.

  • Moment rozpoczęcia biegu ubezpieczenia

Obowiązek ubezpieczenia powstaje najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia wykonywania działalności leczniczej.

Uwaga! Od 15 lipca 2016 r.  kierownik podmiotu lub lekarz nie mają już obowiązku przekazania do organowi prowadzącemu rejestr (okręgowa rada lekarska, wojewoda) dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego zawarcie umowy (polisy ubezpieczeniowej). Wystarczy, że podczas składania wniosku o wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oświadczą, że spełniają warunki wykonywania działalności leczniczej.