Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Pobór i rozliczenie zaliczki na podatek dochodowy przy wypłacie dywidendy osobie fizycznej mającej miejsce zamieszkania za granicą

Kwotę pobranego zryczałtowanego podatku od dywidendy (19% chyba, że umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania przewidują inny tryb) wypłaconej nierezydentowi płatnik (przedsiębiorca) przekazuje w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrał podatek - na rachunek urzędu skarbowego, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności przedsiębiorcy, gdy płatnik nie posiada siedziby.

Złożenie deklaracji

Do tego samego urzędu skarbowego, w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym, płatnik przesyła deklarację roczną o zryczałtowanym podatku dochodowym (PIT-8AR).

Ponadto w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym płatnik powinien przesłać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu właściwemu w sprawach opodatkowania osób zagranicznych informację o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w Polsce miejsca zamieszkania (IFT-1R). W razie zaprzestania przez płatnika działalności przed tym terminem płatnik powinien przekazać wymienioną informację do dnia zaprzestania działalności. Natomiast na wniosek podatnika w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku płatnik przekazuje podatnikowi i urzędowi skarbowemu informację IFT-1


Podstawa prawna: