Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Pobór i rozliczenie zaliczki na podatek dochodowy przy wypłacie dywidendy osobie prawnej mającej siedzibę za granicą

 Polski podmiot wypłacający należności zagranicznej osobie prawnej powinien:

  • w dniu dokonania wypłaty pobrać zryczałtowany podatek dochodowy ( 19%  chyba ,że umowy  o unikaniu podwójnego opodatkowania  przewidują inną stawkę )  i odprowadzić pobrany podatek - w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym go pobrał - na rachunek urzędu skarbowego właściwego w sprawach opodatkowania osób zagranicznych,
  •  przesłać do wymienionego urzędu skarbowego deklarację CIT-10Z - w terminie do końca pierwszego miesiąca roku następującego po roku podatkowym, w którym powstał obowiązek zapłaty podatku,
  •  przesłać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu właściwemu w sprawach opodatkowania osób zagranicznych informację o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych niemającego siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (IFT-2/IFT-2R) w terminie:

        - do końca trzeciego miesiąca roku następującego po roku podatkowym, w którym dokonał wypłat albo

        - do dnia zaprzestania działalności (w razie zaprzestania działalności przed upływem wymienionego terminu) lub

        - 14 dni od dnia złożenia wniosku przez podatnika.

Uwaga! Od 1 stycznia 2015 r., w odniesieniu do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2014 r., formularz IFT-2 składa się urzędom skarbowym wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej  Wyjątkiem od tej zasady są objęci wyłącznie podatnicy i płatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, którzy na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych informację na druku IFT-2 sporządzają za rok podatkowy dla nie więcej niż pięciu podatników. W ich przypadku istnieje możliwość składania urzędom skarbowym IFT-2 w formie dokumentu pisemnego (papierowo), chyba że czynność ta odbywa się za pośrednictwem biura rachunkowego.