Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Pobór i rozliczenie zaliczki na podatek dochodowy przy wypłacie dywidendy osobie prawnej

Podatek dochodowy od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wynosi 19% uzyskanego przychodu
Przedsiębiorcy dokonujący wypłat dywidendy mają obowiązek w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano podatek:

  • przekazać kwoty podatku, na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według siedziby pobierającego dywidendę
  • przesłać podatnikowi informację CIT-7 o wysokości pobranego podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych

Deklaracja CIT-6R

W terminie do końca pierwszego miesiąca roku następującego po roku podatkowym, w którym powstał obowiązek zapłaty podatku, przedsiębiorcy mają obowiązek przesłać urzędowi skarbowemu właściwemu według siedziby podatnika deklarację CIT-6R.


Podstawa prawna: