Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zwolnienie z poboru zaliczki na podatek dochodowy z tytułu wypłaty dywidendy

Przedsiębiorca  nie pobiera zryczałtowanego podatku dochodowego od dochodów z dywidend lub innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, jeżeli podatnik ( nabywający dywidendę) złoży oświadczenie, że przeznaczy kwoty uzyskane z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osoby prawnej (płatnika) na cele określone w art. 17 ust. 1 updop. Z tego zwolnienia mogą skorzystać podmioty, które przeznaczą swoje dochody np. na działalność naukową, naukowo-techniczną, oświatową, kulturalną, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, pod warunkiem jednak, że taki cel mają zapisany w swoim statucie.

Podatnik uprawniony do zwolnienia od podatku składa formularz CIT-5 płatnikowi nie później niż w dniu otrzymania należności. Oświadczenie to, składane osobie prawnej dokonującej wypłaty dywidendy, stanowi podstawę dla niej, jako płatnika, do odstąpienia od poboru podatku od wypłacanych podatnikowi należności.