Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Ewidencja pojazdów dla celów pełnego odliczenia podatku VAT

Od kwietnia 2014 r. zostały zmodyfikowane przepisy dotyczące odliczenia podatku VAT od pojazdów samochodowych (pojazdy samochodowe w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony). Wprowadzają one ograniczenie (50%)  w zakresie kwoty podatku VAT podlegającej odliczeniu z tytułu zakupu lub eksploatacji w/w aut.

Pełne odliczenie VAT

Ograniczenie 50% w wysokości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w odniesieniu do pojazdów samochodowych zdefiniowanych w ustawie nie ma zastosowania gdy pojazdy samochodowe są:

  • wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika
  • konstrukcyjnie przeznaczone do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą, jeżeli z dokumentów wydanych na podstawie przepisów o ruchu drogowym wynika takie przeznaczenie.

Aby pojazdy samochodowe mogły być uznawane za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej przedsiębiorca (podatnik VAT) zobowiązany jest do potwierdzenia sposobu ich wykorzystania poprzez prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu.

Kogo nie obejmuje obowiązek prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu

Obowiązek prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu nie obejmuje pojazdów, których konstrukcja wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą. Do nich zalicza się:

  • pojazdy samochodowe inne niż samochody osobowe, mające jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą typu VAN lub pic-up
  • samochody specjalne wykorzystywane do  takich prac jak: agregat elektryczny/spawalniczy, prace wiertnicze, koparka, koparko-spycharka, ładowarka, podnośnik do prac konserwacyjno-montażowych, żuraw samochodowy
  • inne określone na drodze przepisów wykonawczych – np. samochody  pogrzebowe lub bankowozy.

W/w cechy powinny być potwierdzone badaniem technicznym auta lub dokumentami wymaganymi na podstawie prawo o ruchu drogowym.

Warunku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu nie stosuje się również w przypadku pojazdów samochodowych przeznaczonych wyłącznie do:

  • odprzedaży
  • sprzedaży, w przypadku pojazdów wytworzonych przez podatnika
  • oddania w odpłatne używanie na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze,

jeżeli odprzedaż, sprzedaż lub oddanie w odpłatne używanie tych pojazdów stanowi przedmiot działalności podatnika.

Elementy ewidencji przebiegu pojazdów dla celów VAT

Ewidencja przebiegu pojazdu różni się od tej prowadzonej dla celów odliczeń w podatku dochodowym  i powinna zawierać:

1)    numer rejestracyjny pojazdu samochodowego;

2)    dzień rozpoczęcia i zakończenia prowadzenia ewidencji;

3)    stan licznika przebiegu pojazdu samochodowego na dzień rozpoczęcia prowadzenia ewidencji, na koniec każdego okresu rozliczeniowego oraz na dzień zakończenia prowadzenia ewidencji;

4)    wpis osoby kierującej pojazdem samochodowym dotyczący każdego wykorzystania tego pojazdu, obejmujący:

a)  kolejny numer wpisu,

b)  datę i cel wyjazdu,

c)  opis trasy (skąd - dokąd),

d)  liczbę przejechanych kilometrów,

e)  imię i nazwisko osoby kierującej pojazdem

- potwierdzony przez podatnika na koniec każdego okresu rozliczeniowego w zakresie autentyczności wpisu osoby kierującej pojazdem, jeżeli nie jest ona podatnikiem;

5)    liczbę przejechanych kilometrów na koniec każdego okresu rozliczeniowego oraz na dzień zakończenia prowadzenia ewidencji.

Ewidencja przebiegu pojazdu jest prowadzona od dnia rozpoczęcia wykorzystywania pojazdu samochodowego wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika do dnia zakończenia wykorzystywania tego pojazdu wyłącznie do tej działalności.

Deklaracja VAT-26

Warunkiem odliczenia 100% podatku VAT jest także złożenie w urzędzie skarbowym, na druku VAT-26, informacji o pojazdach wykorzystywanych wyłącznie dla celów prowadzonej działalności gospodarczej. Informację tę należy złożyć w terminie 7 dni od dnia, w którym poniesiono pierwszy wydatek związany z w/w pojazdami.


Podstawa prawna: