Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Pozwolenie wodnoprawne na pobór wody

  • Pozwolenie wodnoprawne

Pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód wydaje się na okres nie dłuższy niż 20 lat.

Stroną postępowania w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego jest wnioskodawca ubiegający się o wydanie pozwolenia wodno prawnego lub właściciel wody.

W pozwoleniu wodnoprawnym ustala się cel i zakres korzystania z wód, warunki wykonywania uprawnienia oraz obowiązki niezbędne ze względu na ochronę zasobów środowiska, interesów ludności i gospodarki, a w szczególności:

1)    ilość pobieranej lub odprowadzanej wody, w tym maksymalną ilość m3 na godzinę i średnią ilość m3 na dobę oraz maksymalną ilość m3 na rok;

2)    terminy pobierania i odprowadzania wody oraz wprowadzania ścieków dla zakładów, których działalność cechuje się sezonową zmiennością;

3)   sposób i zakres prowadzenia pomiarów ilości i jakości pobieranej wody w stanie pierwotnym;

4)  sposób postępowania w przypadku uszkodzenia urządzeń pomiarowych;

5)    prowadzenie okresowych pomiarów wydajności i poziomu zwierciadła wody w studni;

 

Pozwolenie wodnoprawne wydaje się na wniosek.

Do wniosku dołącza się:

1)    operat wodnoprawny,

2)    opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym.

Organem właściwym do wydawania pozwoleń wodno prawnych jest starosta. W przypadku jednak gdy pobór wody może znacząco oddziaływać na środowisko kompetencje do wydania pozwolenia zyskuje marszałek województwa.

  • Operat wodno prawny

Operat sporządza się w formie opisowej i graficznej.

Operat można sporządzić także na elektronicznych nośnikach danych jako dokument tekstowy, zaś część graficzną operatu w postaci plików typu wektorowego lub rastrowego.

Część opisowa operatu zawiera:

1)    oznaczenie zakładu ubiegającego się o wydanie pozwolenia, jego siedziby i adresu;

2)    wyszczególnienie:

a)  celu i zakresu zamierzonego korzystania z wód,

b)  rodzaju urządzeń pomiarowych oraz znaków żeglugowych,

c)  stanu prawnego nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych, z podaniem siedzib i adresów ich właścicieli,

d)  obowiązków ubiegającego się o wydanie pozwolenia w stosunku do osób trzecich;

2a)  opis urządzenia wodnego, w tym położenie za pomocą współrzędnych geograficznych oraz podstawowe parametry charakteryzujące to urządzenie i warunki jego wykonania;

3)    charakterystykę wód objętych pozwoleniem wodnoprawnym;

3a)  charakterystykę odbiornika ścieków objętego pozwoleniem wodnoprawnym;

4)    ustalenia wynikające z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza i warunków korzystania z wód regionu wodnego;

5)    określenie wpływu gospodarki wodnej zakładu na wody powierzchniowe oraz podziemne, w szczególności na stan tych wód i realizację celów środowiskowych dla nich określonych;

6)    planowany okres rozruchu i sposób postępowania w przypadku rozruchu, zatrzymania działalności bądź wystąpienia awarii lub uszkodzenia urządzeń pomiarowych oraz rozmiar, warunki korzystania z wód i urządzeń wodnych w tych sytuacjach;

7)    informację o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, występujących w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych.

Część graficzna operatu z kolei zawiera:

1)    plan urządzeń wodnych i zasięg oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych, z oznaczeniem nieruchomości wraz z ich powierzchnią, naniesiony na mapę sytuacyjno-wysokościową terenu;

2)    zasadnicze przekroje podłużne i poprzeczne urządzeń wodnych oraz koryt wody płynącej w zasięgu oddziaływania tych urządzeń;

3)    schemat rozmieszczenia urządzeń pomiarowych;

4)    schemat funkcjonalny lub technologiczny urządzeń wodnych.

 

Operat, na którego podstawie wydaje się pozwolenie wodnoprawne na pobór wód, powinien dodatkowo zawierać:

1)    określenie w m3 wielkości maksymalnego godzinowego, średniego dobowego oraz maksymalnego rocznego poboru wody;

2)    opis techniczny urządzeń służących do poboru wody;

3)    określenie rodzajów urządzeń służących do rejestracji oraz pomiaru poboru wody;

4)    określenie zakresu i częstotliwości wykonywania wymaganych analiz pobieranej wody.

 

 

Czy ta strona była przydatna?