Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Wywóz nieczystości ciekłych do stacji zlewnej

Nieczystości  płynne odbierane i  przewożone pojazdami  asenizacyjnymi  powinny być dostarczane do stacji zlewnych. Stacje zlewnych są to instalacje i urządzenia zlokalizowane przy kolektorach sieci kanalizacyjnej lub przy oczyszczalniach ścieków służące do przyjmowania nieczystości ciekłych dowożonych pojazdami asenizacyjnymi z miejsc gromadzenia.

Odbiór w/w nieczystości w tym miejscu powinien odbywać się na podstawie  stosownej umowy zawartej pomiędzy właścicielem stacji zlewnej a dostawcą prowadzącym działalność polegającą na odbiorze i transporcie nieczystości płynnych.

W  w/w umowie winny zostać określone m.in:

  1)  miesięczna objętość i rodzaj dowożonych do stacji zlewnej nieczystości ciekłych;

  2)  dopuszczalna wielkość ładunku zanieczyszczeń w dowożonych nieczystościach ciekłych;

  3)  miejsce, częstotliwość i sposób pobierania próbek kontrolnych nieczystości ciekłych.

Pobieranie próbek kontrolnych do analiz określających stan i skład dowożonych nieczystości ciekłych odbywa się w obecności dostawcy nieczystości lub osoby przez niego upoważnionej, w miejscu pobierania próbek wskazanym w umowie.

Nieczystości ciekłe dowożone do stacji zlewnej jednym pojazdem asenizacyjnym nie mogą stanowić mieszaniny nieczystości ciekłych bytowych z nieczystościami ciekłymi przemysłowymi.

Odbiór nieczystości ciekłych w stacji zlewnej potwierdzany jest zgodnie z wzorem określonym w załączniku do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 października 2002 r. w sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych.

Jeżeli nieczystości ciekłe wprowadzane są do bezobsługowej, zautomatyzowanej stacji zlewnej, dostawca nieczystości ciekłych pozostawia i odbiera informacje, o których mowa wyżej, w miejscu wyznaczonym przez właściciela stacji zlewnej.