Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Uzyskanie promesy koncesji na obrót paliwami

Przedsiębiorca, który zamierza wykonywać działalność gospodarczą polegającą na obrocie paliwami może ubiegać się o wydanie promesy koncesji. Promesa stanowi swego rodzaju przyrzeczenie udzielenia koncesji. Promesa koncesji nie daje prawa do prowadzenia działalności w zakresie, w którym wymagane jest posiadanie koncesji, nie można zatem na podstawie promesy wykonywać działalności polegającej na obrocie paliwami ciekłymi. Może być jednak dokumentem ułatwiającym przedsiębiorstwu uzyskanie finansowania planowanej inwestycji.

W promesie ustala się okres jej ważności, z tym że nie może on być krótszy niż 6 miesięcy.

W okresie ważności promesy nie można odmówić udzielenia koncesji na działalność określoną w promesie, chyba że uległ zmianie stan faktyczny lub prawny podany we wniosku o wydanie promesy. W rezultacie o promesę może występować przedsiębiorca jeszcze w fazie budowy stacji paliw.

Promesę wydaje Prezes URE w drodze decyzji administracyjnej.

Wniosek o udzielenie koncesji powinien zawierać w szczególności:

1)   oznaczenie wnioskodawcy i jego siedziby lub miejsca zamieszkania, a w razie ustanowienia pełnomocników do dokonywania czynności prawnych w imieniu przedsiębiorcy - również ich imiona i nazwiska;

2)    określenie przedmiotu oraz zakresu prowadzonej działalności, na którą ma być wydana koncesja;

3)   informacje o dotychczasowej działalności wnioskodawcy, w tym sprawozdania finansowe z ostatnich 3 lat, jeżeli podmiot prowadzi działalność gospodarczą;

4)    określenie czasu, na jaki promesa ma być udzielona, wraz ze wskazaniem daty rozpoczęcia działalności;

5)   określenie środków, jakimi dysponuje podmiot ubiegający się o koncesję, w celu zapewnienia prawidłowego wykonywania działalności objętej wnioskiem;

6)    numer w rejestrze przedsiębiorców albo ewidencji działalności gospodarczej oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP).

Jednocześnie dodać trzeba, że koncesja a zatem również i promesa tej koncesji może być udzielona podmiotowi, który:

1)    ma siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;

2)    dysponuje środkami finansowymi w wielkości gwarantującej prawidłowe wykonywanie działalności bądź jest w stanie udokumentować możliwości ich pozyskania;

3)    ma możliwości techniczne gwarantujące prawidłowe wykonywanie działalności;

4)    nie znajduje się w postępowaniu upadłościowym lub likwidacji;

5)   w ciągu ostatnich 3 lat nie utracił koncesji na działalność z uwagi na rażące naruszenie warunków koncesji lub działalności objętej tą koncesją  albo którego w ciągu ostatnich 3 lat wykreślono z rejestru działalności regulowanej z przyczyn podanych wyżej,

6)    nie został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo mające związek z przedmiotem działalności gospodarczej;

7)   zapewni zatrudnienie osób o właściwych kwalifikacjach zawodowych - dotyczy tankowaniu gazu płynnego.