Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Wymogi budowlano-lokalizacyjne dla stacji gazu płynnego

Magazynowanie gazu płynnego

Gaz płynny może być magazynowany w stacjach paliw płynnych lub samodzielnych stacjach gazu płynnego w:

 • zbiornikach podziemnych o pojemności do 20 m3 i łącznej pojemności do 40 m3
 • zbiornikach naziemnych o pojemności do 5 m3 i łącznej pojemności do 10 m3
 • butlach stalowych o łącznej masie gazu płynnego do 1.350 kg w magazynach do tego celu przeznaczonych

Z kolei butle z gazem płynnym:

 • przechowuje się w magazynach o lekkiej konstrukcji dachu i bocznych ścianach osłonowych z dolnym prześwitem o wysokości od 0,2 m do 0,25 m od powierzchni podłogi pomieszczenia magazynowego wyniesionej do 0,1 m w stosunku do przyległego terenu oraz w przestrzeni otwartej lub w kontenerach o konstrukcji ażurowej
 • składuje się w pozycji stojącej i zabezpiecza przed upadkiem za pomocą barier, przegród lub w inny sposób, a zawory butli o masie gazu płynnego powyżej 5 kg zabezpiecza się kołpakami lub odpowiednimi osłonami

Dopuszcza się magazynowanie w jednym pomieszczeniu butli opróżnionych i butli napełnionych gazem płynnym pod warunkiem ich oddzielnego składowania.

Usytuowanie sprzętu i stacji gazu płynnego

Zbiorniki przeznaczone do magazynowania gazu płynnego i odmierzacze gazu płynnego do tankowania pojazdów samochodowych powinny być usytuowane na terenie nieosłoniętym i bez zagłębień.

W odległości co najmniej 8 m od zbiorników przeznaczonych do magazynowania gazu płynnego, kontenerów z butlami gazu płynnego, magazynów składowania gazu płynnego w butlach, odmierzaczy tego gazu do tankowania pojazdów samochodowych nie mogą się znajdować niezasyfonowane studzienki kanalizacyjne, wodociągowe i ciepłownicze oraz otwory do pomieszczeń, w których podłoga znajduje się poniżej przyległego terenu.

Niedopuszczalne jest lokalizowanie podziemnych zbiorników magazynowych z gazem płynnym pod drogami i placami parkingowymi.

Odmierzacze gazu płynnego na stanowisku tankowania pojazdów samochodowych oraz zbiorniki gazu płynnego powinny być usytuowane w odległości nie mniejszej niż:

1)    10 m - od budynku stacji paliw płynnych

2)    10 m - od miejsc postojowych dla pojazdów samochodowych oraz od granicy działki lub krawędzi jezdni, jeżeli przepisy o drogach publicznych nie stanowią inaczej

3)    30 m - od budynków mieszkalnych jednorodzinnych

4)    60 m - od obiektów użyteczności publicznej oraz budynków mieszkalnych wielorodzinnych i zamieszkania zbiorowego

5)    20 m - od innych budynków niż wymienione w pkt 3 i 4

6)    20 m - od granicy lasu

7)    6 m - od zbiorników naziemnych innych paliw płynnych

8)    10 m - od rzutu skrajnego przewodu sieci elektroenergetycznej i skrajnej szyny linii tramwajowej - o napięciu do 1 kV

9) 1,5-krotnej wysokości zawieszenia najwyższego nieuziemionego przewodu na słupie napowietrznej linii elektroenergetycznej o napięciu powyżej 1 kV od słupa tej linii

W/w odległości mogą być zmniejszone o połowę w przypadku:

 • zastosowania ściany oddzielenia przeciwpożarowego zasłaniającej zbiornik od strony obiektu, z wyjątkiem odległości określonych dla budynków mieszkalnych i publicznych
 • gdy masa składowanego gazu płynnego nie przekracza 440 kg i butle są składowane w kontenerach o konstrukcji ażurowej
 • zbiorników podziemnych

Odmierzacze paliw powinny być usytuowane na wysepkach.

Warunki bezpieczeństwa

Przyłącza i króćce na zbiornikach przeznaczonych do magazynowania gazu płynnego powinny być wyposażone w zawory odcinające. Zawory odcinające po napełnieniu zbiornika gazem płynnym poddaje się kontroli szczelności zewnętrznej.

Przewody odprowadzenia gazu płynnego z zaworów bezpieczeństwa powinny być wyprowadzone na wysokość co najmniej 3 m ponad poziom terenu. Nie dotyczy to zbiorników magazynowych o pojemności do 10 m3.

Samodzielne stacje gazu płynnego wyposaża się w następujący sprzęt przeciwpożarowy:

 • 2 gaśnice przewoźne po 25 kg każda
 • 2 gaśnice przenośne proszkowe po 6 kg każda
 • 3 koce gaśnicze
 • 2 gaśnice przenośne proszkowe po 6 kg każda i koc gaśniczy na każde stanowisko wydawania gazu płynnego

Samodzielne stacje gazu płynnego zaopatruje się w odpowiednie znaki informacyjno-ostrzegawcze oraz znaki bezpieczeństwa, zgodnie z przepisami odrębnymi i wymaganiami określonymi w Polskich Normach.

Stanowiska przeznaczone do samodzielnego tankowania gazem płynnym pojazdów samochodowych powinny być oznaczone odrębnie oraz powinny posiadać czytelne instrukcje obsługi samodzielnego tankowania gazu płynnego w postaci piktogramów i tekstu.

Więcej szczegółów znajdziesz w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie.