Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Wymogi budowlano-lokalizacyjne dla stacji paliw płynnych

Stacja paliw płynnych musi być wyposażona w:

 • instalacje kanalizacyjne i inne urządzenia zabezpieczające przed przenikaniem produktów naftowych do gruntu, wód powierzchniowych i gruntowych
 • urządzenia do pomiaru i monitorowania stanu magazynowanych produktów naftowych
 • urządzenia do sygnalizacji wycieku produktów naftowych do gruntu, wód powierzchniowych i gruntowych
 • urządzenia zabezpieczające przed emisją par produktów naftowych I klasy do powietrza atmosferycznego w procesach zasilania zbiorników magazynowych stacji paliw płynnych
 • urządzenia służące do odzyskiwania par produktów naftowych I klasy ulatniających się podczas ich wydawania do zbiornika pojazdu i przekazujące te pary do zbiornika magazynowego tych produktów lub do odmierzacza paliw płynnych

Tego ostatniego wymogu nie stosuje się do stacji paliw płynnych, których rzeczywista lub planowana przepustowość rozumiana jako całkowita roczna ilość produktów naftowych I klasy wyładowana na stacji paliw płynnych:

 • nie przekracza 100 m3 rocznie
 • przekracza 100 m3 rocznie, lecz nie przekracza 500 m3 rocznie, jeżeli stacja paliw płynnych jest usytuowana poza obszarami z zabudową istniejącą, w odległości nie mniejszej niż 50 m od budynków mieszkalnych, budynków zamieszkania zbiorowego oraz obiektów użyteczności publicznej

Usytuowanie stacji paliw

Odległość odmierzacza paliw płynnych, przyłącza spustowego, króćca pomiarowego i przewodu oddechowego stacji paliw płynnych powinna wynosić co najmniej:

1) o metr więcej, niż wynosi zasięg strefy zagrożenia wybuchem - od pawilonu stacji paliw płynnych przeznaczonego do równoczesnego przebywania w nim nie więcej niż 50 osób bez prowadzenia usług hotelarskich

2) 10 m - od budynków o konstrukcji niepalnej, z wyjątkiem wymienionych w pkt 1

3) 20 m - od innych budynków niewymienionych w pkt 2

4) 20 m - od granicy lasu

5) 5 m - od granicy sąsiadującej niezabudowanej działki

Odległości zbiorników i rurociągów technologicznych w stacjach paliw płynnych nie mogą być mniejsze niż:

1) 10 m - od podziemnych elementów budowli ochronnych dla obrony cywilnej

2) 3 m - od fundamentów budynków

3) 20 m - od gazociągów wysokiego ciśnienia

4) 2 m - od przewodów kanalizacyjnych, kabli energetycznych i telekomunikacyjnych niesłużących do obsługi zbiorników, wodociągów oraz gazociągów niewymienionych w pkt 3

Stacje paliw płynnych w obszarze zabudowanym należy oddzielać od krawędzi jezdni drogi publicznej wysepką o szerokości co najmniej 3 m, wyniesioną na wysokość 0,15 m ponad poziom drogi. Z kolei odległość między zbiornikami w stacjach paliw płynnych nie może być mniejsza niż 0,5 m.

Zabudowa stacji paliw płynnych

Pawilon stacji paliw płynnych powinien być wykonany z elementów nierozprzestrzeniających ognia i usytuowany poza strefą zagrożenia wybuchem.

Zadaszenia w stacjach paliw płynnych powinny być wykonane z elementów nierozprzestrzeniających ognia. Rzut poziomy zadaszenia powinien obejmować swym zasięgiem pasmo ruchu obsługiwanych pojazdów. Wysokość zadaszenia w świetle, mierzona od poziomu podjazdu, powinna wynosić co najmniej 4,5 m. W/w zadaszenia powinny być wyposażone w instalację odgromową.

Z kolei stanowiska obsługowo-diagnostyczne pojazdów samochodowych w stacjach paliw płynnych powinny znajdować się w pomieszczeniach. Na otwartej przestrzeni mogą być sytuowane stanowiska obsługowe do doraźnych przeglądów.

Zbiorniki paliw

Zbiorniki przeznaczone do magazynowania produktów naftowych powinny spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących:

 • zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych przeznaczonych do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych
 • zasadniczych wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych

Przewody wlewowe przyłączy spustowych do w/w zbiorników powinny być wyposażone w zamknięcia hydrauliczne i urządzenia zabezpieczające przed przepełnieniem tych zbiorników.

Same zaś przyłącza spustowe płynnych powinny być wyposażone w szybkozłącza i powinny być usytuowane w sposób zapewniający swobodny dojazd do nich.

Z kolei przewód oddechowy zbiornika przeznaczonego do magazynowania paliw płynnych powinien być umieszczony w górnej części tego zbiornika lub króćca włazu. Wylot przewodu oddechowego powinien być wyprowadzony ze zbiornika na wysokość co najmniej 4 m nad powierzchnię terenu.

Jeśli chodzi o zewnętrzne powierzchnie zbiorników stalowych podziemnych i rurociągów technologicznych stacji paliw płynnych to zabezpiecza się je przed działaniem korozji, stosując odpowiednie powłoki ochronne. Dodatkowo rurociągi technologiczne stacji paliw płynnych nie mogą być prowadzone pod budynkami.

Zbiorniki powinny być poddawane okresowym badaniom technicznym i próbom szczelności w okresie od 5-10 lat w zależności od ich typu (podziemne i nadziemne) i  okresu użytkowania.

Różnice dotyczące zbiorników nadziemnych i podziemnych dotyczą głównie ich lokalizacji względem ogrodzenia bazy paliw, położenia w stosunku do dróg pożarowych oraz odległości miedzy nimi.

Odmierzacze paliw

Odmierzacze paliw płynnych powinny być usytuowane na wysepkach wyniesionych nad poziom przyległego podjazdu na wysokość 0,15 m. Nawierzchnie wysepek i podjazdów stacji paliw płynnych powinny być równe, wykonane z materiałów niepalnych, szczelne i zmywalne, ze spadkiem do kratek ściekowych instalacji.

Niedopuszczalne jest ustawianie odmierzaczy paliw płynnych w pomieszczeniach, na chodnikach i pasach przeznaczonych dla ruchu pieszego.

Obudowa odmierzacza paliw płynnych powinna być uziemiona, zgodnie z wymaganiami określonymi w Polskich Normach. Natomiast węże nalewcze znajdujące się przy odmierzaczach paliw płynnych powinny posiadać rezystancję nie większą niż 106 oma.

W odległości mniejszej niż 5 m od odmierzacza paliw płynnych nie powinny znajdować się studzienki kanalizacyjne, wodociągowe i ciepłownicze oraz otwory do pomieszczeń, w których podłoga znajduje się poniżej przyległego terenu.

Sprzęt przeciwpożarowy

Stację paliw płynnych wyposaża się w sprzęt przeciwpożarowy:

 • 2 gaśnice przewoźne po 25 kg każda
 • 2 gaśnice przenośne proszkowe po 6 kg każda
 • 3 koce gaśnicze
 • 2 gaśnice przenośne proszkowe po 6 kg każda i koc gaśniczy na każde stanowisko wydawania gazu płynnego

Teren stacji paliw płynnych należy wyposażyć w odpowiednie znaki drogowe i informacyjno-ostrzegawcze, zgodnie z przepisami odrębnymi.

Więcej szczegółów znajdziesz w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie.

W przypadku, gdy na stacji paliw będą znajdowały się stanowiska do tankowania gazu płynnego lub magazyn butli konieczne jest spełnienie warunków budowlano-lokalizacyjnych dla stacji gazu płynnego.