Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Sprzedaż żywności i artykułów spożywczych na stacji paliw

  • Zatwierdzanie  zakładu

Przedsiębiorcy  zamierzający prowadzić sprzedaż produktów spożywczych na stacji paliw zobowiązani są wystąpić do Państwowej Inspekcji Sanitarnej  (PIS) szczebla powiatowego o zatwierdzenie zakładu. Adresatem  w/w wniosku powinna być jednostka inspekcji sanitarnej właściwa ze względu na  siedzibę firmy lub miejsce prowadzenia działalności . Wniosek należy złożyć przed rozpoczęciem działalności wg wzoru określonego załączniku nr 3 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących rejestracji i zatwierdzania zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej .


Powyższe zatwierdzanie odbywa się w formie decyzji po uprzedniej wizji lokalnej  i sprawdzeniu czy spełnione zostały warunki higieniczne dla przechowywania i dystrybucji żywności w sposób zapewniający jej bezpieczeństwo. 
Rozpoczęcie w/w działalności wymaga  wcześniejszego zatwierdzenie zakładu jednakże  w szczególnych przypadkach  owe zatwierdzenie może być warunkowe. W sytuacji rażącego naruszenia warunków sanitarnych PIS może odmówić zatwierdzenia zakładu lub cofnąć wcześniej wydaną w tym względzie decyzję ewentualnie czasowo zawiesić w/w zatwierdzenie .
 

Przedmiotowe zatwierdzanie nie obejmuje przedsiębiorców prowadzących sprzedaż detaliczną innych niż środki spożywcze produktów oraz wprowadzających do obrotu środki spożywcze opakowane, trwałe mikrobiologicznie.

  • Wpis do rejestru zakładów

Niezależnie od zatwierdzania każdy punkt wprowadzający do obrotu żywność wymaga  wpisania do rejestru zakładów .Czynność ta odbywa się na wniosek osoby zainteresowanej (przedsiębiorca) złożony do Państwowej Inspekcji Sanitarnej właściwej ze względu na miejsce prowadzenia działalności . Wniosek należy złożyć najpóźniej na 14 dni przed otwarciem działalności. Wniosek ma postać pisemną i powinien być sporządzony na formularzy określonym w załączniku  nr 2 lub 3  Rozporządzenia  Ministra  Zdrowia z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących rejestracji i zatwierdzania zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Wpisanie stacji do rejestru zakładów wprowadzających do obrotu żywność jest konieczne z uwagi na poddanie ich w okresie działalności urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
W przypadku zmiany urządzeń dystrybucyjnych znajdujących się na wyposażeniu stacji konieczna jest każdorazowe złożenie wniosku o zmianę wpisu w rejestrze zakładów (załącznik nr 4 w/w Rozporządzenia) . Aktualizacji w/w urządzeń należy dokonywać nie rzadziej niż 2 razy w roku. 
Przedsiębiorca chcący uzyskać potwierdzenie wpisu do rejestru zakładów może wystąpić do PIS  ze stosownym wnioskiem . Jego wzór został określony w załączniku nr 6 do cytowanego wcześniej Rozporządzenia.

  • Wymagania dotyczące sprzedaży i przechowywania żywności


Pomieszczenia ich wyposażenie oraz osoby mające styczność z żywnością muszą spełniać następujące wymogi:

- maszyny, urządzenia technologiczne, stykające się ze środkami spożywczymi powinny mieć atest Państwowego Zakładu Higieny;
- elementy robocze urządzeń, blaty stołów, lady powinny być w dobrym stanie technicznym, bez uszkodzeń, pęknięć, zarysowań. Sprzęt pomocniczy i naczynia kuchenne, deski, itp. powinny być wydzielone dla poszczególnych asortymentów artykułów spożywczych i nieuszkodzone;
- umywalka do mycia rąk z doprowadzoną zimną i ciepłą wodą, mydło, ręczniki jednorazowego użytku lub suszarka do rąk;
- sprzęt do utrzymania w czystości pomieszczenia i wyposażenia;
- zapas środków do mycia i dezynsekcji w oznakowanych opakowaniach, przechowywany w wydzielonej szafie;
- osoby wykonujące prace związane z  obrotem żywnością, które mają bezpośrednią styczność z produktami spożywczymi, muszą być zdrowe i dysponować stosownym, potwierdzającym to, orzeczeniem lekarskim wydawanym na podstawie przepisów ustawy o chorobach zakaźnych i zakażeniach;
- każda osoba mająca kontakt z żywnością  musi posiadać tzw. książeczkę sanepidowską, czyli książeczkę zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych. Przy jej zakładaniu obowiązkowe jest przeprowadzenie badań 3 próbek kału w powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej. W tej książeczce także lekarz wpisuje orzeczenie dopuszczające do pracy przy żywności.