Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Opłaty za korzystanie z koncesji na obrót paliwami

Przedsiębiorca dokonujący obrotu paliwami, któremu została udzielona koncesja, wnosi coroczne opłaty do budżetu państwa, obciążające koszty jego działalności.

Wysokość opłaty

Opłatę tę należy wyliczać na podstawie:

  • przychodów uzyskanych z działalności koncesjonowanej w roku poprzednim i
  • współczynnika.

Współczynnik ten wynosi:

  • dla obrotu energią elektryczną i paliwami gazowymi - 0,006 
  • dla pozostałych paliw – 0,004

Jak się uiszcza opłaty

Wysokość opłaty oblicza samodzielnie przedsiębiorca, który w razie potrzeby jest obowiązany udokumentować prawidłowość obliczonej opłaty oraz przedstawić Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki dane stanowiące podstawę jej obliczenia. Przedmiotową opłatę wnosi się na rachunek Urzędu Regulacji Energetyki podany w zawiadomieniu o udzieleniu koncesji. Jest to rachunek nr 58 1010 1010 0028 7322 3100 0000.

Termin uiszczenia opłaty

Opłatę wnosi się w terminie do 31 marca każdego roku. Przedsiębiorstwo energetyczne, któremu udzielono koncesji, pierwszą opłatę wnosi w terminie do 30 dni od dnia wydania koncesji.

Nieprawidłowości w uiszczeniu opłaty

W razie stwierdzenia, że opłata została obliczona w sposób nieprawidłowy, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wzywa przedsiębiorcę do ponownego jej obliczenia w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. W razie niedotrzymania przez przedsiębiorcę ww. terminu lub gdy opłata ponownie została obliczona w sposób nieprawidłowy - obliczenia opłaty dokonuje Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.


Podstawa prawna: