Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Opłaty za korzystanie z koncesji na obrót paliwami

Przedsiębiorca dokonujący obrotu paliwami, któremu została udzielona koncesja, wnosi coroczne opłaty do budżetu państwa, obciążające koszty jego działalności.

Wysokość opłaty

Opłatę tę należy wyliczać na podstawie iloczynu:

  • przychodów uzyskanych z działalności koncesjonowanej w roku poprzednim oraz
  • współczynnika

Współczynnik ten wynosi:

  • dla obrotu energią elektryczną i paliwami gazowymi – 0,0005
  • dla pozostałych paliw – 0,0003

Opłata dla każdego rodzaju koncesji nie może być mniejsza niż 1000 zł i wyższa niż 2 500 000 zł.

Jak zapłacić

Wysokość opłaty oblicza samodzielnie przedsiębiorca. Opłatę oblicza i płaci się odrębnie dla każdej koncesji. Rozliczenia dokonuje się na formularzu w sprawie opłaty koncesyjnej (PDF).

Numer rachunku do wpłat: 58 1010 1010 0028 7322 3100 0000

Na przelewie w rubryce „tytułem” należy wpisać NIP, numer decyzji koncesyjnej oraz rok, którego opłata dotyczy.

Termin wpłaty

Opłatę wnosi się w terminie do 15 kwietnia każdego roku.

Co w przypadku błędnego obliczenia opłaty

W razie stwierdzenia, że opłata została obliczona w sposób nieprawidłowy, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wzywa przedsiębiorcę do ponownego jej obliczenia w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. W razie niedotrzymania przez przedsiębiorcę ww. terminu lub gdy opłata ponownie została obliczona w sposób nieprawidłowy – obliczenia opłaty dokonuje Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

W razie potrzeby będziesz musiał udokumentować prawidłowość obliczonej opłaty oraz przedstawić Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki dane stanowiące podstawę jej obliczenia. Informacje możesz przekazać w formie papierowej lub elektronicznie po podpisaniu kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym.


Podstawa prawna:

Czy ta strona była przydatna?