Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Wymogi ekologiczne dla browarów uznanych za mogące znacząco oddziaływać na środowisko

Browar zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Dotyczy to zwłaszcza browarów o zdolności produkcyjnej nie mniejszej niż 50 t piwa na rok. W związku z powyższym jego utworzenie może wymagać:

 1. W zakresie  poboru wody, odprowadzania ścieków i emisji spalin:
 • przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,
 • sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,
 • uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
 • zgłoszenia urządzeń emitujących spaliny

     2. W zakresie wytwarzania odpadów:

 •     uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów.

Przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przeprowadza się w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, stanowiącą część postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, przeprowadza właściwy do wydania tej decyzji wójt, burmistrz, prezydent miasta. Potrzebę wykonania w/w oceny stwierdza wspomniany organ po zasięgnięciu opinii regionalnego dyrektora ochrony środowiska.

W ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko określa się, analizuje oraz ocenia:

1)    bezpośredni i pośredni wpływ danego przedsięwzięcia na:

 •  środowisko oraz zdrowie i warunki życia ludzi,
 •  dobra materialne,
 •  zabytki,
 •  wzajemne oddziaływanie między elementami, o których mowa w lit. a-c,
 •  dostępność do złóż kopalin;

2)    możliwości oraz sposoby zapobiegania i zmniejszania negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;

3)    wymagany zakres monitoringu.

Przeprowadzenie oceny kończy się wydaniem raportu. Zadanie to zalicza się do obowiązków podmiotu ubiegającego się o wydanie decyzji środowiskowej.

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien zawierać:

 • opis planowanego przedsięwzięcia,
 • opis elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko,
 • opis istniejących w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia zabytków chronionych,
 • opis przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku niepodejmowania przedsięwzięcia,
 • opis analizowanych wariantów, w tym:
  • wariantu proponowanego przez wnioskodawcę oraz racjonalnego wariantu alternatywnego,
  • wariantu najkorzystniejszego dla środowiska wraz z uzasadnieniem ich wyboru;
 • określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko analizowanych wariantów, w tym również w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, a także możliwego transgranicznego oddziaływania na środowisko, a w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej określenie także wpływu planowanej drogi na bezpieczeństwo ruchu drogowego;
 • uzasadnienie proponowanego przez wnioskodawcę wariantu, ze wskazaniem jego oddziaływania na środowisko
 • opis metod prognozowania zastosowanych przez wnioskodawcę oraz opis przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko,
 • opis przewidywanych działań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru;
 • przedstawienie zagadnień w formie graficznej;
 • przedstawienie zagadnień w formie kartograficznej
 • analizę możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem;
 • przedstawienie propozycji monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na etapie jego budowy i eksploatacji lub użytkowania, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru;
 •  wskazanie trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy, jakie napotkano, opracowując raport;
 • streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie, w odniesieniu do każdego elementu raportu;
 •  nazwisko osoby lub osób sporządzających raport;
 • źródła informacji stanowiące podstawę do sporządzenia raportu.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach określa środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia. Uzyskanie tej decyzji jest wymagane dla planowanych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Do takich zaś zalicza się browar lokalny.

Wydanie w/w decyzji jest konieczne dla uzyskania odpowiedniego pozwolenia w zakresie ochrony środowiska.

Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wszczyna się na wniosek podmiotu planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia. Do wniosku o wydanie  wspomnianej decyzji należy dołączyć:

 • raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko lub kartę informacyjną przedsięwzięcia (dla inwestycji mogących tylko potencjalnie oddziaływać na środowisko);
 • poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;
 • wypis z rejestru gruntów obejmujący przewidywany teren.

Organem właściwym do wydania w/w decyzji jest wójt, burmistrz, prezydent miasta.

Jeżeli jest przeprowadzana ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach organ wydający uzgadnia warunki realizacji przedsięwzięcia z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska.

W przypadku gdy z oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wynika zasadność realizacji przedsięwzięcia w wariancie innym niż proponowany przez wnioskodawcę, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, za zgodą wnioskodawcy, wskazuje w decyzji wariant dopuszczony do realizacji lub, w razie braku zgody wnioskodawcy, odmawia zgody na realizację przedsięwzięcia.

W decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wydawanej po przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, właściwy organ określa:

 •  rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia,
 •  warunki wykorzystywania terenu w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich,
 •  wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania pozwolenia wodnoprawnego.

W przypadku gdy nie została przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach właściwy organ stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 Wytwarzanie i emisja spalin

Zagadnienia te dotyczą eksploatacji urządzeń grzewczych i kotłowni mogących się znajdować na wyposażeniu  browaru. Wykorzystywanie  wspomnianych instalacji wymaga zachowania określonych standardów emisyjnych oraz norm hałasu.  W przypadku ich negatywnego oddziaływania na środowisko zachodzi konieczność uzyskania odpowiedniego pozwolenia lub zgłoszenia ich służbom ochrony środowiska. Szczegóły w artykule pt. „Tryb i zasady dokonywania zgłoszeń instalacji i urządzeń”

Pozwolenie  na wytwarzanie odpadów

Będzie wymagane gdy  browar spowoduje wytwarzania odpadów:

 • o masie powyżej 1 Mg rocznie - w przypadku odpadów niebezpiecznych lub
 • o masie powyżej 5000 Mg rocznie - w przypadku odpadów innych niż niebezpieczne.

Odpady niebezpieczne oznaczają odpady wykazujące co najmniej jedną spośród właściwości niebezpiecznych. Ich wykaz znajdziesz tutaj.

Pozwolenia nie są wymagane także w przypadku obowiązku posiadania pozwolenia zintegrowanego.

Procedura wydawania pozwolenia została opisana na stronach biznes.gov.pl