Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Ochrona przed hałasem w przypadku farm wiatrowych

Emisja hałasu nie wymaga uzyskania zezwolenia. Z tego tytułu nie ma też  obowiązku wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska. Niemniej w przypadku dużej uciążliwości i przekroczenia określonych w tym zakresie limitów (zostały one określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku) organy ochrony środowiska mogą wydawać przedsiębiorcy decyzje ustalające dopuszczalne normy hałasu. Ich naruszenie może skutkować nakładaniem kary pieniężnej.

Co do zasady dopuszczalne poziomy hałasu ustala się dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, pod szpitale i domy opieki społecznej, pod budynki związane z pobytem dzieci i młodzieży oraz terenów przeznaczonych na cele uzdrowiskowe, rekreacyjno-wypoczynkowe i mieszkaniowo-usługowe.

Jeżeli zatem w sąsiedztwie farmy wiatrowej występują takie tereny, należy się liczyć z ograniczeniami w emisji hałasu. Wskazanie, które tereny należą do poszczególnych kategorii, następuje w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Do czasu takiego wskazania dopuszczalny poziom hałasu w środowisku powinien odpowiadać wartościom dopuszczalnym dla rodzaju terenu o zbliżonym przeznaczeniu.

W rezultacie planując budowę w/w obiektu przemysłowego konieczne jest zapoznanie się z w/w dokumentami, a w przypadku ich braku określenie do jakiej kategorii zalicza się pobliskie okolice i czy są na nich usytuowane w/w  budynki ewentualnie czy w pobliżu zostały wyznaczone obszary ciche.