Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zasady korzystania z energii słonecznej w kontekście ochrony środowiska

  • Decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych

Prawie wszystkie źródła energii odnawialnej  wpływają  na ekosystem i oddziałują  na środowisko. Również energia słoneczna, mimo powszechnego uznawania jej za przyjazną dla otoczenia, może wymagać uzyskania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych. Dotyczy to głównie ogniw fotowoltaicznych położonych na terenach chronionych  lub gdy ich powierzchnia przekracza określoną wielkość (ponad 1ha). Decyzje taką wydaje na wniosek przedsiębiorcy wójt, burmistrz, prezydent  miasta właściwy ze względu na położenie inwestycji. Wydanie w/w decyzji  jest poprzedzone oceną oddziaływania na środowisko. W przypadku zaś uznania przedsięwzięcia za mogące znacząco oddziaływać na środowisko  wspomniany organ wydaje postanowienie na mocy, którego zobowiązuje wnioskodawcę do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko.

Do wniosku o wydanie  wspomnianej decyzji należy dołączyć:

  1. raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko lub kartę informacyjną przedsięwzięcia (dla inwestycji mogących tylko potencjalnie oddziaływać na środowisko);
  2. poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;
  3. wypis z rejestru gruntów obejmujący przewidywany teren.

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje przed uzyskaniem decyzji  o pozwoleniu na budowę.

  • Karta informacyjna przedsięwzięcia

Wymienione poniżej przedsięwzięcia zostały uznane jako potencjalnie mogące znacząco oddziaływać na środowisko. Jest to zabudowa przemysłowa, w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi, lub magazynowa, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż:

a)  0,5 ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody,

b)  1 ha na obszarach innych niż wymienione powyżej

- przy czym przez powierzchnię zabudowy rozumie się powierzchnię terenu zajętą przez obiekty budowlane oraz pozostałą powierzchnię przeznaczoną do przekształcenia w wyniku realizacji przedsięwzięcia;

W takich przypadkach dla potrzeb wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych wystarczającym jest sporządzenie karty informacyjnej przedsięwzięcia.

Czy ta strona była przydatna?