Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Gospodarka odpadami w przypadku biogazowni

Koncepcja działania biogazowi opiera się na odzysku energii elektrycznej lub cieplnej z odpadów organicznych. Proces ten polega na recyklingu lub regeneracji substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (włączając kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania).

Proces odzysku będzie zazwyczaj obejmował:

 • rozładunek surowca,
 • przekazanie surowca do głównego zbiornika fermentacyjnego,
 • proces beztlenowej fermentacji,
 • produkcję biogazu,
 • przepompowanie biomasy do wtórnej komory fermentacyjnej, gdzie zachodzi rozdział frakcji stałej i ciekłej,
 • frakcja stała będzie magazynowana w boksach, po uprzednim jej osuszeniu,
 • frakcja ciekła będzie przepompowywana do zbiorników.

Powstająca w wyniku procesu odzysku frakcja sucha będzie wykorzystywana jako nawóz lub jako ściółka. Frakcja ciekła będzie stosowana jako nawóz zgodnie z ustawą o nawozach i nawożeniu.

Pozwolenia w zakresie gospodarki odpadami

Ze względu na charakterystyczny profil działalności przedsiębiorstwa polegający na wykorzystaniu odpadów, należy liczyć się z koniecznością przestrzegania przepisów odrębnych dotyczących ich odzysku oraz prowadzić proces technologiczny w taki sposób, aby nie powstawały dalsze odpady produkcyjne. Firma będzie więc musiała uzyskać zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów. Gdy będzie już posiadać pozwolenie na wytwarzanie odpadów, nie będzie musiała ubiegać się o inne pozwolenia (na przetwarzanie lub zbieranie odpadów). 

Z obowiązku uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów zwalnia się:

 • wytwórcę odpadów, który wytwarzane przez siebie odpady, niebędące odpadami niebezpiecznymi, unieszkodliwia w miejscu ich wytworzenia,
 • wytwórcę odpadów, który prowadzi zbieranie odpadów lub ich przetwarzanie, jeżeli posiada pozwolenie na wytwarzanie odpadów.

Ewidencja

Ten obszar działalności wymaga też prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów zgodnie z ich katalogiem. Ewidencję odpadów prowadzi się z zastosowaniem następujących dokumentów:

 • karty przekazania odpadów,
 • karty ewidencji odpadów.

Ewidencje te prowadzi się według wzorów określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów.

Uproszczoną ewidencję odpadów z zastosowaniem jedynie karty przekazania odpadów prowadzą małe i średnie przedsiębiorstwa, które wytwarzają odpady niebezpieczne w ilości do 100 kilogramów rocznie lub wytwarzają odpady inne niż niebezpieczne, niebędące odpadami komunalnymi w ilości do 5 ton rocznie.

Wykorzystanie w charakterze nawozu

Wykorzystanie resztek frakcji stałej i ciekłej w charakterze nawozu wymagać będzie odrębnego zezwolenia na wprowadzanie do obrotu handlowego nawozów organicznych, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu.


Podstawa prawna: