Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Warunki formalno-prawne wykorzystywania energii odnawialnej

Zestawienie warunków formalno-prawnych wymaganych do budowy odnawialnych źródeł energii wskazuje poniższa tabela.

                   Wyszczególnienie

Spalanie biomasy

Spalanie biogazu

Kolektory słoneczne i ogniwa fotowoltaiczne

Energia geotermalna

Energia wiatru

Energetyka wodna

Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej lub cieplnej (1)

Koncesja na wytwarzanie (2)

Decyzja o warunkach zabudowy

Pozwolenie na budowę

Pozwolenie wodnoprawne

Koncesja na poszukiwanie i wydobywanie kopalin

  • (5)

Raport o oddziaływaniu na środowisko (3)

Pozwolenie na emisję gazów (2)

Sankcje w zakresie emisji hałasu (4)

  1. o ile przyłączenie do systemu elektroenergetycznego lub ciepłowniczego jest przewidziane - dodatkowe informacje znajdziesz na stronie biznes.gov.pl,
  2. koncesji nie wymaga działalność gospodarcza polegająca na wytwarzaniu energii cieplnej w źródłach nieprzekraczających mocy do 5 MW,
  3. dotyczy części instalacji o określonej w przepisach skali,
  4. w przypadku przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu,
  5. wykorzystanie ciepła ziemi przy pomocy pomp ciepła nie wymaga koncesji, zgłoszeniu podlega projekt prac geologicznych

Czy ta strona była przydatna?