Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zagadnienia ochrony środowiska w przypadku otwarcia zakładu przetwórstwa owoców i warzyw

  • Ocena oddziaływania na środowisko

Instalacje do przetwórstwa owoców, warzyw o zdolności produkcyjnej nie mniejszej niż 50 t na rok, mocą Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, zostały zaliczone do przedsięwzięć mogących potencjalnie oddziaływać znacząco na środowisko. W rezultacie montaż  takich urządzeń wymagać będzie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych. Decyzję taką wydaje na wniosek przedsiębiorcy wójt, burmistrz, prezydent  miasta właściwy ze względu na położenie inwestycji. Wydanie w/w decyzji  jest poprzedzone oceną oddziaływania na środowisko. W przypadku zaś uznania przedsięwzięcia za mogące znacząco oddziaływać na środowisko  wspomniany organ wydaje  postanowienie na mocy, którego zobowiązuje wnioskodawcę do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko.

Do wniosku o wydanie  wspomnianej decyzji należy dołączyć:

  1. raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko lub kartę informacyjną przedsięwzięcia (dla inwestycji mogących tylko potencjalnie oddziaływać na środowisko);
  2. poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;
  3. wypis z rejestru gruntów obejmujący przewidywany teren.

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje przed uzyskaniem decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym oraz przed uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę.

  • Pozwolenie wodnoprawne

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 Prawo wodne  wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, w zakresie szczególnego korzystania z wód  (np. pobór wody w dużej ilości powyżej 100 m3 /dobę) oraz wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego (metale ciężkie, związki fosforu, azotany, fluorki), a także wykonania urządzeń wodnych (oczyszczalnie ścieków), które to kwestie mogą wiązać się z przetwórstwem owocowo-warzywnym.

Pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód jest jednocześnie pozwoleniem na wykonanie urządzeń wodnych służących do tego korzystania.

Pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód wydaje się na okres nie dłuższy niż 20 lat. Z kolei pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi wydaje się na okres nie dłuższy niż 10 lat. Zaś pozwolenie na wprowadzanie do wód lub do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, wydaje się na okres nie dłuższy niż 4 lata.

W pozwoleniu wodnoprawnym ustala się cel i zakres korzystania z wód, warunki wykonywania uprawnienia oraz obowiązki niezbędne ze względu na ochronę zasobów środowiska, interesów ludności i gospodarki.

Integralną część pozwolenia wodnoprawnego na zależne od siebie korzystanie z wód przez kilka zakładów stanowi instrukcja gospodarowania wodą, zatwierdzana w tym pozwoleniu lub odrębnej decyzji.

Pozwolenie wodnoprawne wydaje się na wniosek. Do wniosku dołącza się:

• tzw. operat wodnoprawny;

• decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu bądź wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, gdy decyzja nie jest wymagana;

• opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym.

  • Operat wodnoprawny

Operat sporządza się w formie opisowej i graficznej.

Część opisowa operatu zawiera:

oznaczenie zakładu ubiegającego się o wydanie pozwolenia, jego siedziby i adresu;

• wyszczególnienie celu i zakresu korzystania z wód, rodzaju urządzeń pomiarowych oraz znaków żeglugowych, stanu prawnego nieruchomości oraz planowanych do wykonania urządzeń wodnych, obowiązków w stosunku do osób trzecich;

• charakterystykę wód objętych pozwoleniem wodnoprawnym;

• ustalenia wynikające z warunków korzystania z wód regionu wodnego;

• określenie wpływu gospodarki wodnej zakładu na wody powierzchniowe oraz podziemne;

• sposób postępowania w przypadku rozruchu, zatrzymania działalności bądź wystąpienia awarii, jak również rozmiar i warunki korzystania z wód oraz urządzeń wodnych w tych sytuacjach.

Część graficzna operatu zawiera:

• plan urządzeń wodnych, naniesiony na mapę sytuacyjno-wysokościową terenu z zaznaczonymi nieruchomościami, usytuowanymi w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych, z oznaczeniem powierzchni nieruchomości oraz właścicieli, ich siedzib i adresów;

• zasadnicze przekroje podłużne i poprzeczne urządzeń wodnych oraz koryt wody płynącej w zasięgu oddziaływania tych urządzeń;

• schemat rozmieszczenia urządzeń pomiarowych oraz znaków żeglugowych;

• schemat funkcjonalny lub technologiczny urządzeń wodnych.

Operat, na podstawie którego wydaje się pozwolenie wodnoprawne na piętrzenie wód powierzchniowych, zawiera również projekt instrukcji gospodarowania wodą.