Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Sporządzenie wykazu składników majątku

Na dzień, w którym przekształcisz się z przedsiębiorcy - osoby fizycznej w jednoosobową spółkę z o.o., musisz sporządzić wykaz składników majątku. Musisz to zrobić, jeśli prowadzisz księgi rachunkowe, podatkową księgę przychodów i rozchodów, ewidencję przychodów (czyli jesteś opodatkowany ryczałtem ewidencjonowanym) lub jesteś opodatkowany w formie karty podatkowej.

Wykaz musi zawierać co najmniej następujące dane:

  • liczbę porządkową
  • określenie (nazwę) składnika majątku
  • datę nabycia składnika majątku
  • kwotę wydaną na nabycie składnika majątku oraz kwotę wydaną na nabycie składnika majątku zaliczoną do kosztów uzyskania przychodów
  • wartość początkową środków trwałych
  • metodę amortyzacji
  • sumę odpisów amortyzacyjnych
  • wysokość wypłaconych środków pieniężnych należnych wspólnikom z tytułu udziału w spółce niebędącej osobą prawną na dzień przekształcenia

W praktyce wykaz ten powinien obejmować wszystkie rzeczy i wartości niematerialne (np. licencje) rozliczone w ramach działalności, a także środki trwałe, składniki wyposażenia, towary handlowe, materiały itp.

Wykazu nie przekazujesz urzędowi skarbowemu. Musisz go jednak przechowywać i udostępnić w przypadku ewentualnej kontroli.

Na podstawie wykazu ustala się w spółce kapitałowej, powstałej z przekształcenia przedsiębiorcy, wartość poszczególnych składników majątku dla celów podatku dochodowego. Ma to istotne znaczenie przy wprowadzaniu aktywów do bilansu otwarcia w księgach rachunkowych nowej spółki, ponieważ księgi rachunkowe są także podstawą do rozliczeń podatkowych spółki.


Podstawa prawna: