Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Wyznaczenie przez sąd rejestrowy biegłego rewidenta

Sąd rejestrowy, właściwy ze względu na twoją siedzibę, wyznacza na twój wniosek biegłego rewidenta do zbadania planu przekształcenia. W uzasadnionych przypadkach sąd może wyznaczyć dwóch albo większą liczbę biegłych.

Termin na sporządzenie opinii

Biegły rewident sporządza na piśmie szczegółową opinię w terminie określonym przez sąd – nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia jego wyznaczenia – i składa ją wraz z planem przekształcenia sądowi rejestrowemu oraz tobie.

Wynagrodzenie biegłego

Sąd określi wynagrodzenie za pracę biegłego rewidenta i zatwierdzi rachunki jego wydatków. Jeśli nie zapłacisz należności w ciągu 2 tygodni, sąd ściągnie je w trybie przewidzianym dla egzekucji opłat sądowych.


Podstawa prawna:

Czy ta strona była przydatna?