Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Sporządzenie oświadczenia o przekształceniu oraz umowy spółki z o.o.

Dysponując opinią sporządzoną przez biegłego rewidenta, należy udać się do notariusza ponownie w celu sporządzenia oświadczenia o przekształceniu, a także w celu sporządzenia aktu założycielskiego - umowy spółki (umowa może też zostać zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy udostępnianego w systemie teleinformatycznym Ministerstwa Sprawiedliwości: https://ems.ms.gov.pl/).

Oświadczenie o przekształceniu przedsiębiorcy powinno określać co najmniej:
1) typ spółki, w jaki zostaje przekształcony przedsiębiorca;
2) wysokość kapitału zakładowego (minimum 5.000 zł);
3) zakres praw przyznanych osobiście przedsiębiorcy przekształcanemu jako wspólnikowi spółki z o.o., jeżeli przyznanie takich praw jest przewidziane;
4) nazwiska i imiona członków zarządu spółki przekształconej.

Zgodnie z art. 157 Kodeksu Spółek Handlowych, umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powinna określać:
1) firmę i siedzibę spółki;
2) przedmiot działalności spółki;
3) wysokość kapitału zakładowego;
4) czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział;
5) liczbę i wartość nominalną udziałów objętych przez poszczególnych wspólników;
6) czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony.

 

UWAGA!
Istotna treść oświadczenia oraz umowy powinna być zgodna z treścią załączników dołączonych do planu przekształcenia, przedłożonych sądowi w celu zbadania przez biegłego rewidenta. W szczególności nie powinien ulec zmianie typ spółki oraz wysokość kapitału zakładowego, jak również zakres praw przyznanych osobiście przedsiębiorcy w stosunku do określonych w projekcie dokumentów.