Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Oświadczenie o przekształceniu i umowa spółki z o.o.

Kiedy dostaniesz opinię sporządzoną przez biegłego rewidenta, spisz u notariusza:

 • oświadczenie o przekształceniu
 • akt założycielski - umowę spółki

Oświadczenie o twoim przekształceniu powinno określać co najmniej:

 • typ spółki, w jaki się przekształcasz
 • wysokość kapitału zakładowego (minimum 5000 zł)
 • zakres praw przyznanych osobiście tobie jako wspólnikowi spółki z o.o., jeżeli przyznanie takich praw jest przewidziane
 • nazwiska i imiona członków zarządu przekształconej spółki

Umowa spółki z o.o. powinna określać (zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych):

 • firmę i siedzibę spółki
 • przedmiot działalności spółki
 • wysokość kapitału zakładowego
 • czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział
 • liczbę i wartość nominalną udziałów objętych przez poszczególnych wspólników
 • czas trwania spółki, jeżeli jest określony

Uwaga

Większość informacji z oświadczenia i umowy powinna być zgodna z treścią załączników, które dołączono do planu przekształcenia, przekazanego sądowi do zbadania przez biegłego rewidenta. Nie możesz zmieniać zwłaszcza typu spółki oraz wysokości kapitału zakładowego, a także zakresu praw przyznanych osobiście tobie w stosunku do określonych w projekcie dokumentów.


Podstawa prawna: