Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Powiadomienie pracowników o przekształceniu

Nie musisz powiadamiać pracowników o przekształceniu. Przyjmuje się, że przekształcenie formy prawnej, w jakiej działasz nie powoduje zmiany pracodawcy. Oznacza to, że w przypadku przekształcenia podmiotu zatrudniającego pracowników w inną spółkę prawa handlowego nie dochodzi do przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę.

Przekształcony podmiot nie jest nowym, lecz tym samym (nie takim samym, bo działającym w innej formie prawnej) pracodawcą.

Obowiązki wobec zatrudnionych pracowników wynikające z przekształcenia

Przedsiębiorca jednoosobowy lub wspólnicy spółki cywilnej albo jawnej planujący przekształcenie w inną spółkę powinni jednak powiadomić na piśmie swoich pracowników o przewidywanym terminie przekształcenia dotychczasowej firmy.

Przekazanie tych informacji pracownikom może wynikać z panujących u danego pracodawcy obyczajów.

Uwaga

Przekształcany pracodawca jest taki sam, więc zawarte umowy o pracę obowiązują nadal w takim kształcie, w jakim je zawarto. Ze względów formalnych warto jednak nanieść zmiany w części nagłówkowej obowiązujących umów o pracę określających pracodawcę, jeśli na skutek przekształcenia zmieniła się:

  • firma (tzn. nazwa, pod którą pracodawca prowadzi swoje przedsiębiorstwo)
  • dodatkowe określenie wskazujące formę organizacyjno-prawną (w praktyce jest to reguła)

Korektę najprościej wprowadzić w formie aneksu do umowy o pracę (porozumienie zmieniające). 

Wniesienie przedsiębiorstwa aportem/sprzedaż przedsiębiorstwa

Wniesienie przedsiębiorstwa aportem do spółki lub sprzedaż przedsiębiorstwa oznacza przejście zakładu pracy.

Na bazie majątku przedsiębiorstwa przejętego przez spółkę jego dotychczasowi pracownicy będą wykonywać tę samą lub podobną pracę, co w poprzednim przedsiębiorstwie. Skutek przejścia zakładu pracy jest taki, że spółka staje się prawnie stroną dotychczasowych stosunków pracy łączących pracowników z przedsiębiorcą i odpowiada za zobowiązania z nich wynikające. Skutek ten następuje automatycznie, niezależnie od woli i czynności zaangażowanych stron.

Obowiązek poinformowania o przejęciu zakładu pracy

Obowiązkowo o przejęciu zakładu pracy musi powiadomić przedsiębiorca jednoosobowy lub wspólnicy spółki cywilnej, którzy wnoszą aportem majątek do nowej spółki albo sprzedają majątek na rzecz spółki. Informacje te należy przekazać co najmniej na 30 dni przed przewidywanym terminem przejęcia zakładu pracy. Niewywiązanie się z tego obowiązku nie wpływa co prawda na skutek przejścia zakładu pracy na spółkę, może jednak powodować odpowiedzialność odszkodowawczą wobec pracowników. Ponadto, w ciągu 2 miesięcy od dnia przejścia zakładu pracy na spółkę (od dnia przekształcenia) pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia, za 7-dniowym uprzedzeniem. Rozwiązanie stosunku pracy w ten sposób powoduje dla pracownika skutki, jakie przepisy prawa pracy wiążą z rozwiązaniem stosunku pracy przez pracodawcę za wypowiedzeniem.


Podstawa prawna:

Czy ta strona była przydatna?