Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Złożenie wniosku o wpis przekształcenia spółki z o.o. do KRS

Sądem właściwym do złożenia wniosku o wpis przekształcenia (rejestrację spółki z o.o.) jest sąd rejestrowy miejsca siedziby spółki. Złożenie wniosku o wpis powinno nastąpić nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy spółki z o.o.


Wymagane dokumenty:
- Wniosek KRS-W3 oraz załączniki:
- KRS - WE - dot. wspólników;
- KRS - WK - zawiera dane o osobach uprawnionych do reprezentowania spółki;
- KRS - WL - zawiera dane o prokurentach (formularz ten dołącza się do wniosku, w przypadku gdy prokurenci zostali ustanowieni);
- KRS - WM - zawiera dane o przedmiocie działalności spółki;
- KRS-WH - zawiera dane nt. sposobu powstania spółki.

Wraz z wnioskiem o wpis przekształcenia przedsiębiorcy do rejestru należy złożyć wniosek o ogłoszenie przekształcenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Do formularzy należy również dołączyć następujące dokumenty:

  • umowę spółki,
  • oświadczenie o przekształceniu,
  • uchwałę o powołaniu prokurentów, o ile są powołani,
  • listę wspólników - podpisaną przez wszystkich członków zarządu. Lista wspólników powinna zawierać imię i nazwisko albo firmę i siedzibę każdego wspólnika, adres, liczbę i wartość nominalną jego udziałów, a w przypadku, gdy do rejestru zgłoszono spółkę jednoosobową także wzmiankę, że jest on jedynym wspólnikiem spółki,
  • zgodę osób upoważnionych do reprezentowania podmiotu na pełnienie przez nich funkcji. Wymóg dołączenia zgody nie dotyczy osób, które podpisały wniosek o wpis,
  • nazwiska, imiona i adresy członków zarządu,
  • oświadczenia wszystkich członków zarządu, że wkłady na pokrycie kapitału zakładowego zostały przez wszystkich wspólników w całości wniesione,
  • dowód uiszczenia opłat. Za wpisanie spółki do rejestru przedsiębiorców pobierana jest opłata w wysokości 500 zł, oraz 100 zł za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym,
  • ewentualnie pismo z prośbą do sądu o wpisanie przekształcenia do rejestru w dniu, który przedsiębiorca prowadzący jednoosobowo działalność gospodarczą przyjął jako bilansowy dzień przekształcenia (ponieważ dniem bilansowym jest dzień wpisu spółki przekształconej do KRS, składając wniosek o wpis spółki z o.o., można do niego dołączyć pismo z prośbą, aby sąd wpisał przekształcenie do rejestru w dniu, który wcześniej przedsiębiorca przyjął jako bilansowy dzień przekształcenia).

Jeżeli o powołaniu członków organów spółki nie stanowi akt notarialny zawierający umowę spółki, należy dołączyć dowód ich ustanowienia, z wyszczególnieniem składu osobowego.

Uwaga!! We wniosku możesz wskazać maksymalnie dziesięć numerów PKD, w tym jeden przedmiot przeważającej działalności na poziomie podklasy.

Sąd rejestrowy wydaje odpowiednie postanowienie o wpisie oraz dokonuje ogłoszenia o przekształceniu przedsiębiorcy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Spółce zostaje nadany nowy NIP oraz REGON (na zasadach nowo powstającego podmiotu gospodarczego), jednakże nazwa może pozostać ta sama – zmieni się jedynie określenie formy prawnej. Można dowolnie zmienić nazwę firmy, jednakże w takim wypadku przez okres co najmniej roku od dnia przekształcenia, należy posługiwać się określeniem "dawniej: .... ".


Podstawa prawna: