Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Złożenie wniosku o wpis przekształcenia spółki z o.o. do KRS

Wniosek o wpis przekształcenia do rejestru muszą wnieść wszyscy członkowie zarządu spółki z o.o. Sądem właściwym jest sąd rejestrowy miejsca siedziby spółki. Złóżcie wniosek o wpis nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy spółki z o.o.

Wniosek KRS-W3 złóżcie wraz z załącznikami:

 • KRS-WE – dotyczy wspólników
 • KRS-WK – zawiera dane o osobach uprawnionych do reprezentowania spółki
 • KRS-WL – zawiera dane o prokurentach (formularz ten dołączcie do wniosku, jeśli ustanowiliście prokurentów)
 • KRS-WM – zawiera dane o przedmiocie działalności spółki
 • KRS-WH – zawiera dane na temat sposobu powstania spółki

Wraz z wnioskiem o wpis przekształcenia przedsiębiorcy do rejestru złóżcie również wniosek o ogłoszenie przekształcenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Formularz można złożyć:

 • w biurze podawczym właściwego sądu
 • nadać w urzędzie pocztowym na adres sądu
 • elektronicznie

Złóż formularz do KRS

Do formularzy dołączcie dokumenty:

 • umowę spółki
 • oświadczenie o przekształceniu
 • uchwałę o powołaniu prokurentów, o ile są powołani
 • listę wspólników – podpisaną przez wszystkich członków zarządu; lista wspólników powinna zawierać imię i nazwisko albo firmę i siedzibę każdego wspólnika, adres, liczbę i wartość nominalną jego udziałów, a w przypadku, gdy do rejestru zgłaszasz spółkę jednoosobową, to także wzmiankę, że jesteś jedynym wspólnikiem spółki
 • zgodę osób upoważnionych do reprezentowania podmiotu na pełnienie przez nich funkcji (nie dotyczy to osób, które podpisały wniosek o wpis)
 • nazwiska, imiona i adresy członków zarządu
 • oświadczenia wszystkich członków zarządu, że wszyscy wspólnicy wnieśli w całości wkłady na pokrycie kapitału zakładowego
 • dowód uregulowania opłat (za wpis spółki do rejestru przedsiębiorców pobiera się opłatę w wysokości 500 zł, a za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym – 100 zł)
 • ewentualnie pismo z prośbą do sądu o wpisanie przekształcenia do rejestru w dniu, który przedsiębiorca prowadzący jednoosobowo działalność gospodarczą przyjął jako bilansowy dzień przekształcenia (składając wniosek o wpis spółki z o.o., możesz dołączyć do niego pismo z prośbą, aby sąd wpisał przekształcenie do rejestru w dniu, który przyjąłeś jako bilansowy dzień przekształcenia, ponieważ dniem bilansowym jest dzień wpisu spółki przekształconej do KRS)

Jeżeli o powołaniu członków organów spółki nie stanowi akt notarialny zawierający umowę spółki, trzeba dołączyć dowód ich ustanowienia z wyszczególnieniem składu osobowego.

Uwaga

We wniosku możesz wskazać maksymalnie dziesięć numerów PKD, w tym jeden przedmiot przeważającej działalności na poziomie podklasy.

Sąd rejestrowy wydaje odpowiednie postanowienie o wpisie oraz ogłasza o przekształceniu przedsiębiorcy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Spółka dostaje nowy NIP oraz REGON (na zasadach nowo powstającego podmiotu gospodarczego). Nazwa może jednak pozostać ta sama, zmieni się jedynie określenie formy prawnej. Możesz dowolnie zmienić nazwę firmy, jednak w takim wypadku przez okres co najmniej roku od dnia przekształcenia, musisz posługiwać się określeniem "dawniej: .... ".


Podstawa prawna: