Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Przeprowadzenie inwentaryzacji przy przekształceniu

Przepisy nie nakazują przeprowadzenia inwentaryzacji na dzień poprzedzający dzień zmiany formy prawnej spółki. Warto jednak zastanowić się, czy przeprowadzenie inwentaryzacji nie byłoby wskazane w celu uwiarygodnienia wyceny aktywów i pasywów w bilansie otwarcia zarejestrowanej spółki.

Inwentaryzacja powinna obejmować:

  • aktywa pieniężne
  • papiery wartościowe
  • rzeczowe składniki aktywów obrotowych
  • środki trwałe
  • maszyny i urządzenia wchodzące w skład środków trwałych w budowie
  • aktywa finansowe zgromadzone na rachunkach bankowych jednostki lub przechowywane przez inne jednostki
  • należności (w tym udzielone pożyczki)
  • powierzone kontrahentom własne składniki majątku

Inwentaryzację przeprowadza się głównie poprzez spis ilości aktywów z natury. Następnie wycenia się spisane aktywa oraz porównuje ich wartość z danymi zawartymi w księgach rachunkowych. Jeśli wystąpią rozbieżności, to należy je wyjaśnić i rozliczyć różnice.

Należności trzeba zinwentaryzować poprzez potwierdzenia sald przesyłanych kontrahentom. Również w tym przypadku, jeśli pojawią się rozbieżności, to należy je wyjaśnić i rozliczyć ewentualne różnice. W podobny sposób przeprowadza się inwentaryzację aktywów finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz powierzone kontrahentom własne składniki aktywów.

Inwentaryzację środków trwałych, do których dostęp jest utrudniony, gruntów, należności spornych i wątpliwych należy przeprowadzić, porównując dane z ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikując realną wartość tych składników. Tę metodę stosuje się również do aktywów i pasywów, których nie można zweryfikować w inny sposób.

Różnice między stanem rzeczywistym a stanem wykazanym w księgach rachunkowych ujawnione w trakcie inwentaryzacji trzeba wyjaśnić i rozliczyć w księgach tego roku obrotowego, na który przypadał termin inwentaryzacji. Na dzień inwentaryzacji sporządza się zestawienia sald inwentaryzowanej grupy składników aktywów.


Podstawa prawna:

Czy ta strona była przydatna?