Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Wniesienie przedsiębiorstwa aportem do nowej spółki

Przedsiębiorstwo to zorganizowany zespół składników materialnych (np. nieruchomości, maszyny, urządzenia) i niematerialnych (np. wierzytelności, koncesje), używany do prowadzenia działalności gospodarczej. Przedsiębiorstwem jest więc wszystko, czego używasz do prowadzenia działalności gospodarczej.

Przedsiębiorstwo możesz wnieść do spółki osobowej lub kapitałowej – jako wkład niepieniężny, czyli aport.

Aby wnieść aport, trzeba zachować szczególną formę. Aport należy wnieść w formie pisemnej z podpisami poświadczonymi notarialnie. Wyjątkiem jest wniesienie aportem przedsiębiorstwa, w skład którego wchodzą nieruchomości. W takim przypadku bezwzględnie należy zbyć przedsiębiorstwo w formie aktu notarialnego.

Wszystkie zobowiązania, które wnosi się aportem do spółki, powinny być objęte umową w sprawie przejęcia tych zobowiązań. Umowa obejmuje zobowiązania na dzień przejścia aportu.

Wniesienie przedsiębiorstwa aportem do nowo zawiązanej spółki powoduje powstanie nowego podmiotu, który nie przejmuje jednak automatycznie praw i obowiązków, jakie przysługiwały przedsiębiorcy. Z tego powodu przedsiębiorca musi uzyskać zgodę każdego kontrahenta na przeniesienie praw i obowiązków umownych.

Jeżeli przedsiębiorca posiadał wszelkiego rodzaju ulgi, koncesje i zezwolenia, to aby przenieść je na nowo zawiązaną spółkę – w większości przypadków – trzeba uzyskać zgodę właściwego urzędu administracyjnego/instytucji.

Wniesienie całego przedsiębiorstwa jako wkład niepieniężny do spółki osobowej lub kapitałowej jest rozwiązaniem korzystnym z punktu widzenia podatkowego.

Aport przedsiębiorstwa nie będzie podlegał opodatkowaniu VAT (zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy o VAT przepisy tej ustawy nie mają zastosowania do sprzedaży przedsiębiorstwa).

W przypadku aportu spółka osobowa lub kapitałowa nie ma przychodu podatkowego. Także wnoszący aport nie osiągnie przychodu.

Pamiętaj, że w przypadku:

  • komandytariusza wnoszenie wkładów w postaci niepieniężnej (aport) wymaga, by umowa spółki komandytowej określała przedmiot tego świadczenia, jego wartości oraz osobę komandytariusza.
  • wniesienie aportu do spółki z o.o. powinna szczegółowo określać przedmiot tego wkładu oraz osobę wspólnika wnoszącego aport, jak również liczbę i wartość nominalną objętych w zamian udziałów.

Odpowiedzialność

Spółka osobowa lub kapitałowa (nabywca) odpowiada solidarnie ze wspólnikiem wnoszącym aport (zbywcą) w postaci przedsiębiorstwa za zaległości związane z działalnością gospodarczą zbywcy, do dnia zbycia przedsiębiorstwa.

Można zwolnić się od tej odpowiedzialności, jeżeli:

  • spółka – przy zachowaniu właściwej staranności – nie mogła wiedzieć o zaległościach
  • spółka przed aportowaniem poprosiła o wydanie zaświadczenia o wysokości zaległości podatkowych zbywcy (art. 306g Ordynacji podatkowej), chyba że pomiędzy datą wydania zaświadczenia a aportowaniem minęło więcej niż 30 dni.

Wniesienie przedsiębiorstwa aportem do spółki osobowej lub kapitałowej nie powoduje obowiązkowego wykreślenia przedsiębiorcy z CEIDG.


Podstawa prawna: