Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Sporządzenie spisu z natury przez podatników opodatkowanych w formie ryczałtu ewidencjonowanego przy wniesieniu przedsiębiorstwa aportem do nowej spółki

Nawet, jeżeli na skutek wcześniejszego wniesienia przedsiębiorstwa aportem do spółki podatnik nie będzie posiadał żadnych składników majątku podlegających wykazaniu w spisie z natury, to i tak musi sporządzić "spis z natury".

Podatnicy, którzy uzyskują przychody opodatkowane zryczałtowanym podatkiem zewidencjonowanym w przypadku likwidacji działalności muszą sporządzić spis z natury towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych, braków i odpadków (zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne). W przypadku zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o likwidacji działalności gospodarczej, podatnicy muszą objąć spisem z natury również rzeczowe składniki majątku związane z wykonywaną działalnością, niebędące środkami trwałymi, zaliczane do wyposażenia.

Co powinien zawierać spis z natury

Spis z natury powinien zawierać co najmniej następujące dane:

 • nazwisko i imię właściciela zakładu (nazwę firmy)
 • datę sporządzenia spisu
 • numer kolejny pozycji arkusza spisu z natury
 • szczegółowe określenie towaru i innych składników wymienionych w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
 • jednostkę miary
 • ilość stwierdzoną w czasie spisu
 • cenę w złotych i groszach za jednostkę miary
 • wartość wynikającą z przemnożenia ilości towaru przez jego cenę jednostkową, łączną wartość spisu z natury oraz klauzulę „Spis zakończono na pozycji...”
 • podpisy osób sporządzających spis oraz podpis właściciela zakładu (wspólników)

Jak wycenić elementy spisu z natury

Podatnik wycenia towary i inne składniki majątku objęte spisem z natury według cen zakupu albo według cen rynkowych z dnia sporządzenia spisu, jeżeli są one niższe od cen zakupu, a także gdy nie jest możliwe ustalenie ceny zakupu.

Cena zakupu to cena, jaką nabywca płaci za zakupione składniki majątku. Cena ta jest:

 • pomniejszona o podatek od towarów i usług, podlegający odliczeniu zgodnie z odrębnymi przepisami
 • przy imporcie natomiast – powiększona o należne cło i podatek akcyzowy, opłaty wyrównawcze oraz opłaty celne dodatkowe

W przypadku otrzymania składnika majątku w drodze darowizny lub spadku cena ta to wartość odpowiadająca cenie zakupu takiego samego lub podobnego składnika.

Podatnik musi dokonać wyceny najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia zakończenia spisu z natury. Sporządzenie spisu z natury nie oznacza konieczności wyliczenia i odprowadzenia podatku. Trzeba go zapłacić dopiero w momencie sprzedaży towarów lub innych składników majątkowych.

Podatnik musi wpisać do ewidencji spis z natury według poszczególnych rodzajów jego składników lub w jednej pozycji (sumie), jeżeli na podstawie spisu sporządzono odrębne szczegółowe zestawienie poszczególnych jego składników. Zestawienie to powinno być przechowywane łącznie z ewidencją.

Przepisy nie określają obowiązków podatnika w zakresie ewentualnego przechowywania arkuszy przeprowadzonego spisu z natury. W tym przypadku stosuje się ogólne przepisy ordynacji podatkowej. Podatnicy, którzy mają obowiązek prowadzenia ksiąg podatkowych, muszą przechowywać księgi i związane z ich prowadzeniem dokumenty do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego (zgodnie z art. 86 § 1 ordynacji podatkowej). Arkusz spisu z natury jest dokumentem związanym z prowadzeniem księgi podatkowej (ewidencji przychodów). Trzeba go więc przechowywać do czasu upływu przedawnienia zobowiązania podatkowego.


Podstawa prawna: