Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zwolnienie zatrudnianych pracowników w przypadku zawieszenia działalności gospodarczej

Przed zawieszeniem działalności gospodarczej musisz zwolnić pracowników.

Możesz zawiesić działalność tylko wtedy, gdy nie zatrudniasz nikogo na podstawie:

 • umowy o pracę
 • powołania
 • wyboru
 • mianowania
 • spółdzielczej umowy o pracę

Nie musisz rozwiązywać umów z osobami, z którymi współpracujesz na podstawie umowy:

 • zlecenie
 • o dzieło
 • agencyjnej
 • o pracę nakładczą (chałupniczą)

Rozwiązanie umowy o pracę

Jeśli zwalniasz pracownika, musisz zgodnie z Kodeksem pracy poinformować zakładową organizację związkową, która go reprezentuje i podać przyczyny zwolnienia.

Nie możesz zwolnić pracownika:

 • któremu zostało nie więcej niż 4 lata do wieku emerytalnego (jeśli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury)
 • który jest na urlopie lub jest nieobecny z innego, usprawiedliwionego powodu (poza okresem, który pozwala rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia)
 • w okresie ciąży lub urlopu macierzyńskiego (dotyczy również ojców) od dnia złożenia przez niego wniosku o urlop do końca tego urlopu, ale możesz zwolnić taką pracownicę/pracownika, jeśli:
  • jest na okresie próbnym nie dłuższym niż 1 miesiąc
  • rozwiązujesz umowę o pracę bez wypowiedzenia z jej winy i zakładowa organizacja związkowa, która ją reprezentuje, wyraziła na to zgodę
 • który ma prawo do urlopu wychowawczego od dnia, w którym złożył wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy do dnia powrotu do nieobniżonego czasu pracy (łącznie nie dłużej niż przez 12 miesięcy)

Nie możesz też rozwiązać za wypowiedzeniem umowy o pracę zawartej w celu przygotowania zawodowego.

Umowę o pracę musisz rozwiązać na piśmie, które zawiera:

 • pouczenie o tym, że pracownik może odwołać się do sądu pracy
 • przyczyny zwolnienia

Rozwiązanie umowy o pracę następuje z upływem okresu wypowiedzenia.

Jeśli okres wypowiedzenia umowy o pracę liczony jest w:

 • tygodniach - kończy się w sobotę
 • miesiącach - kończy się w ostatnim dniu miesiąca

Długość okresu wypowiedzenia zależy od rodzaju umowy, stażu pracy itp.

Umowa na okres próbny

Umowa na okres próbny rozwiązuje się na koniec okresu próbnego.

Wcześniej możesz ją rozwiązać za wypowiedzeniem.

Okres wypowiedzenia wynosi:

 • 3 dni robocze, jeżeli okres próbny nie przekracza 2 tygodni
 • 1 tydzień, jeżeli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie
 • 2 tygodnie, jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące

Umowa na czas nieokreślony oraz określony

Jeśli rozwiązujesz z pracownikiem umowę na czas nieokreślony lub określony, okres wypowiedzenia wynosi:

 • 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy
 • 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy
 • 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata

Możesz porozumieć się z pracownikiem i ustalić wcześniejszy termin rozwiązania umowy.

Jeśli wypowiadasz pracownikowi umowę, możesz zwolnić go od wykonywania pracy, ale i tak musisz mu zapłacić za okres wypowiedzenia.

Uwaga! Jeśli przejąłeś zakład pracy lub jego część wraz z pracownikami, do ich okresu zatrudnienia musisz wliczyć czas, jaki przepracowali w tym zakładzie przed przejęciem.

Odpowiedzialność za mienie

Jeśli rozwiązujesz umowę z pracownikiem, z którym dodatkowo wiąże cię umowa o odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie, okres wypowiedzenia wynosi:

 • 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy
 • 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy

Świadectwo pracy

Po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy musisz wydać pracownikowi świadectwo pracy. Doręczasz lub wysyłasz je pracownikowi w ciągu 7 dni od rozwiązania lub wygaśnięcia umowy. Nie możesz uzależniać wydania świadectwa od wcześniejszego rozliczenia się z pracownikiem.

W świadectwie pracy podajesz informacje, które dotyczą: 

 • okresu zatrudnienia
 • czasu pracy
 • rodzaju wykonywanej pracy
 • zajmowanych stanowisk
 • trybu i podstawy prawnej rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy
 • wykorzystania różnych form urlopu
 • inne informacje niezbędne do ustalenia uprawnień:
  • pracowniczych
  • z ubezpieczenia społecznego

W świadectwie pracy zamieść również wzmiankę o zajęciu wynagrodzenia za pracę na drodze egzekucji.

Jeśli żąda tego pracownik, na świadectwie pracy podaj też informację o:

 • wysokości i składnikach wynagrodzenia
 • uzyskanych kwalifikacjach

Prawo do urlopu

Jeśli pracownik nie wykorzystał urlopu w roku kalendarzowym, w którym rozwiązujesz z nim umowę, musisz mu go udzielić lub wypłacić ekwiwalent pieniężny. Urlop przysługuje w wymiarze proporcjonalnym do okresu przepracowanego u tego pracodawcy w roku rozwiązania umowy o pracę.


Podstawa prawna: