Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Warunki ubezpieczenia emerytalnego zarówno w ZUS oraz OFE

Zgodnie ze złożonym do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oświadczeniem o przekazywaniu części składki na ubezpieczenie emerytalne do OFE, część składki (2,92% podstawy wymiaru składki) trafiać będzie do wybranego przez ubezpieczonego Otwartego Funduszu Emerytalnego. Składki pozostaną w OFE do czasu osiągnięcia przez ubezpieczonego wieku niższego niż 10 lat od wieku emerytalnego. Wówczas, w ramach tzw. "suwaka bezpieczeństwa", będą one podlegały stopniowemu przekazywaniu do ZUS.  Po osiągnięciu przez ubezpieczonego wieku niższego o 10 lat od wieku emerytalnego ZUS poinformuje o tym OFE. Po otrzymaniu tej informacji, Otwarty Fundusz Emerytalny każdego miesiąca umarza część jednostek rozrachunkowych, a środki odpowiadające wartości umorzonych jednostek przekazuje na fundusz emerytalny (Fundusz Ubezpieczeń Społecznych) w ZUS. Po przekazaniu całości środków, Zakład dokonuje wykreślenia członkostwa z Centralnego Rejestru Członków OFE. Kwoty wycofanych środków ewidencjonowane są na subkoncie w ZUS.

W przypadku decyzji o przekazywaniu części składki do OFE, składka emerytalna (19,52%) będzie dzielona w następujący sposób:

  • 12,22% trafi na indywidualne konto ubezpieczonego w ZUS (I filar),
  • 4,38% trafi na indywidualne subkonto ubezpieczonego w ZUS (II filar) i będzie podlegać dziedziczeniu na takich samych zasadach jak w OFE,
  • 2,92% trafi do OFE (II filar).

Wyniki finansowe poszczególnych Otwartych Funduszy Emerytalnych podawane są na stronach internetowych Komisji Nadzoru Finansowego

Jeżeli ubezpieczony nie będzie zadowolony z wyników finansowych, które osiągnął wybrany przez niego Otwarty Fundusz Emerytalny to może on dokonać jego zmiany. W tym celu powinien on nawiązać kontakt z wybranym Otwartym Funduszem Emerytalnym (przez internet, telefon). Warto podkreślić, iż umowa z otwartym funduszem może także zostać zawarta w trybie korespondencyjnym. Zawierając umowę z OFE należy jednocześnie złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z informacją dotyczącą OFE podaną przez Komisję Nadzoru Finansowego. Po przesłaniu do OFE podpisanej deklaracji OFE jest obowiązane zawiadomić na piśmie dotychczasowe OFE o zawarciu umowy. Umowa z dotychczasowym OFE ulega rozwiązaniu z dniem dokonania zmiany w Centralnym Rejestrze Członków Otwartych Funduszy Emerytalnych.

Nawet, jeżeli ubezpieczony zadeklarował o przekazywaniu części składki na ubezpieczenie emerytalne do OFE to będzie miał on możliwość zmiany decyzji. Jednakże takiej zmiany można dokonać w okresie od 1 kwietnia do 31 lipca, co cztery lata, począwszy od 2016 r. Trzeba będzie złożyć stosowne oświadczenie. Po złożeniu takiego oświadczenia składki na ubezpieczenie emerytalne trafią i pozostaną wyłącznie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.