Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Wybranie funduszu emerytalnego i podpisanie z nim umowy

Jeśli chcesz odkładać część obowiązkowej składki na ubezpieczenie emerytalne do otwartego funduszu emerytalnego, to musisz w terminie 4 miesięcy od daty powstania obowiązku ubezpieczenia podpisać umowę z otwartym funduszem emerytalnym, który wybierzesz.

Jeśli jesteś przedsiębiorcą (prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą albo wspólnikiem spółki cywilnej, jawnej, komandytowej lub jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością), to twój obowiązek ubezpieczenia powstaje w dniu, w którym rozpoczynasz wykonywanie działalności gospodarczej (dla zatrudnianych pracowników obowiązek powstaje od dnia nawiązania stosunku pracy). Jeżeli nie podpiszesz w tym terminie umowy z OFE, to całość składki na obowiązkowe ubezpieczenie emerytalne trafi do ZUS.

Przed podjęciem decyzji o wyborze OFE, sprawdź wyniki finansowe funduszy. Na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego znajdziesz informacje o funkcjonujących na rynku otwartych funduszach emerytalnych i ich wynikach finansowych.

ZUS odprowadza do wybranego przez ciebie otwartego funduszu emerytalnego część składki na obowiązkowe ubezpieczenie emerytalne, rozpoczynając od składki opłaconej za miesiąc, w którym otrzymał od OFE zawiadomienie o zawarciu z tobą umowy. Odprowadzana do OFE składka wynosi 2,92% podstawy wymiaru składki.

Skontaktuj się z wybranym otwartym funduszem emerytalnym (przez internet, telefon). Umowę z OFE możesz zawrzeć także w trybie korespondencyjnym.

Kiedy będziesz podpisywać umowę, OFE może wymagać od ciebie następujących informacji:

  • numer PESEL,
  • numer NIP,
  • seria i numer dokumentu tożsamości,
  • adres zamieszkania.

OFE zapyta też o imię, nazwisko, datę urodzenia i adres zamieszkania osoby/osób uposażonych. Możesz wyznaczyć dowolną liczbę osób uposażonych do dziedziczenia pieniędzy zgromadzonych na rachunku w przypadku twojej śmierci. Oszczędności te podlegają dziedziczeniu w okresie, kiedy są gromadzone w OFE. Dodatkowo, jeśli masz rozdzielność majątkową z małżonkiem, to musisz mieć ze sobą oryginał lub poświadczoną notarialnie kopię odpowiedniego dokumentu potwierdzającego taką decyzję.

O każdej zmianie tych danych musisz później poinformować OFE.

Kiedy prześlesz do OFE podpisaną deklarację, fundusz wystąpi do ZUS o wpisanie ciebie do Centralnego Rejestru Członków Otwartych Funduszy Emerytalnych. ZUS wpisze cię do tego rejestru, jeśli twoje przekazane dane osobowe są prawidłowe, a ty podlegasz ubezpieczeniu emerytalnemu. Centralny Rejestr Członków Otwartych Funduszy Emerytalnych jest rejestrem, w którym znajdują się dane wszystkich członków emerytalnych. Możesz być członkiem tylko jednego OFE. Masz jednak prawo do zmiany wybranego OFE.

Pamiętaj! W okresie od 1 kwietnia do 31 lipca, co cztery lata, począwszy od 2016 r., możesz zmienić swoją decyzję i wybrać, czy składka na obowiązkowe ubezpieczenie emerytalne ma w całości trafić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, czy też w części do Otwartego Funduszu Emerytalnego.

Więcej na temat Otwartych Funduszy Emerytalnych przeczytasz na stronie internetowej Rzecznika Finansowego oraz Komisji Nadzoru Finansowego.

Czy ta strona była przydatna?