Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Wykonywanie międzynarodowego transportu rzeczy poza krajami Unii Europejskiej oraz EFTA na podstawie zezwoleń zagranicznych

1. Zezwolenia zagraniczne

Przewoźnik drogowy chcąc wykonywać przewóz rzeczy poza obszarem państw członkowskich Unii Europejskiej, Szwajcarii, Lichtensteinu, Norwegii lub Islandii, powinien uzyskać zezwolenie zagraniczne. Zezwolenie zagraniczne wydaje Główny Inspektor Transportu Drogowego (ewentualnie zezwolenia wydawane są przez organizacje wymienione w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2011 roku w sprawie upoważnienia polskich organizacji o zasięgu ogólnokrajowym zrzeszających międzynarodowych przewoźników drogowych do wydawania zezwoleń zagranicznych) pod warunkiem posiadania przez przewoźnika drogowego licencji wspólnotowej uprawniającej do wykonywania międzynarodowego zarobkowego przewozu rzeczy. Przez zezwolenie zagraniczne należy rozumieć dokument, który Główny Inspektorat Transportu Drogowego otrzymał na podstawie umowy międzynarodowej od właściwego organu innego państwa lub organizacji międzynarodowej, który przekazywany jest przewoźnikowi drogowemu. Upoważnia on przewoźnika do wykonywania międzynarodowego transportu drogowego, jednokrotnie lub wielokrotnie, do lub z terytorium państwa określonego w zezwoleniu lub tranzytem przez jego terytorium. Należy podkreślić, iż ilość zezwoleń zagranicznych jest ograniczona, a ich liczba ustalana jest w drodze porozumienia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z odpowiednimi władzami innych państw. O podziale zezwoleń zagranicznych pomiędzy przewoźników decyduje Komisja Społeczna.

Jak otrzymać zezwolenie zagraniczne

Przedsiębiorca może otrzymać zezwolenie zagraniczne na przewóz rzeczy po złożeniu wniosku. Przyznane przedsiębiorcy zezwolenia w limicie podstawowym powinny być odebrane do 15 października 2017 r., pod rygorem utraty nie odebranych zezwoleń.

Podział zezwoleń zagranicznych dla danego przedsiębiorcy (tzw. limit podstawowy czyli liczba przyznawanych przedsiębiorcy na dany rok kalendarzowy) zależy od liczby pobranych i prawidłowo zwróconych do Biura Do Spraw Transportu Międzynarodowego – zezwoleń zagranicznych.

Skorzystaj z usługi: Zamówienie zezwoleń na przewóz rzeczy.

W przypadku, gdy przedsiębiorca wyczerpie limit podstawowy to  może się ubiegać o przyznanie limitu dodatkowego, czyli wydzielonej z kontyngentu liczby zezwoleń zagranicznych na przewóz rzeczy, przyznawanej przedsiębiorcom w cyklu miesięcznym lub/i w sposób ciągły na podstawie stopnia wykorzystania limitu. Wnioski o przyznanie dodatkowych limitów zezwoleń przyjmowane są w GITD – Biurze Do Spraw Transportu Międzynarodowego do 20-tego każdego miesiąca lub ostatniego dnia roboczego przed 20-tym każdego miesiąca (decyduje data wpływu). Lista przyznanych limitów dodatkowych, publikowana będzie na stronie: www.gitd.gov.pl

Skorzystaj z usługi: Wniosek o przydział dodatkowych limitów zezwoleń jednorazowych w przewozie rzeczy

 

Opłaty za wydanie zezwolenia zagranicznego
Za wydanie zezwolenia zagranicznego należy uregulować następujące opłaty:

  • dla przewozu jednokrotnego rzeczy – 50 zł;
  • dla przewozu wielokrotnego z określoną liczbą przejazdów – opłatę stanowiącą iloczyn liczby przejazdów i opłaty dla przewozu jednokrotnego rzeczy (50 zł),
  • dla przewozu wielokrotnego bez limitowanej liczby przejazdów – 1.200 zł (wysokość opłaty,  ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których zezwolenie może być wykorzystane, przyjmując rozpoczęty miesiąc za pełny).

 

Zwrot zezwoleń zagranicznych

Wszystkie zezwolenia zagraniczne wydane przez GITD – Biuro Do Spraw Transportu Międzynarodowego podlegają obowiązkowemu zwrotowi. Za każde zezwolenie zagraniczne na 2016:

  • niezwrócone,
  • zwrócone ale wykorzystane nieprawidłowo,
  • zwrócone ale niewykorzystane,

zmniejsza się limit podstawowy na 2017 o dwa zezwolenia.

Zezwolenia zagraniczne przyznawane w limitach podstawowych oraz w limitach dodatkowych powinny być wykorzystane w terminie dwóch miesięcy od daty ich pobrania. Nie zwrócenie do GITD - Biura Do Spraw Transportu Międzynarodowego zezwoleń w ww. terminie, stanowi podstawę do negatywnego rozpatrzenia kolejnego wniosku.

 

Rodzaje zezwoleń na przewozy ładunków

Zezwolenie dwustronne (loco) - uprawnia do wykonania przewozu (1 jazdy tam i jednej z powrotem) pomiędzy Polską a krajem wydającym zezwolenie.

Zezwolenie tranzytowe – uprawnia do wykonania przewozu (1 jazdy tam i jednej z powrotem) przez terytorium danego kraju. Zezwolenie nie daje prawa do załadunku lub/ i wyładunku na terenie kraju tranzytowanego, chyba że przepisy dwustronne stanowią inaczej.

Zezwolenie ogólne – daje prawo do wykonania albo przewozu dwustronnego albo tranzytowego.
Uwaga: białoruskie, ukraińskie, serbskie i czarnogórskie zezwolenie ogólne może być wykorzystane jako zezwolenie kr-3 tylko w przypadku naturalnego przejazdu tranzytem przez terytorium Polski.

Zezwolenie kr-3 – daje prawo do docelowego wywozu lub wwozu ładunku z/ do kraju innego niż kraj rejestracji pojazdu.

Żadne z zezwoleń dostępnych w Biurze Do Spraw Transportu Międzynarodowego nie uprawnia do wykonywania przewozów kabotażowych i ponadgabarytowych. Wykaz rodzajów zezwoleń znajduje się na stronach internetowych Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.

 

2. Umowy międzynarodowe

Umowy o międzynarodowych przewozach drogowych regulują zasady wykonywania przewozów osób i rzeczy między państwami – stronami umowy, w tranzycie przez ich terytoria oraz między jednym z umawiających się państw a państwem trzecim.

Polska zawarła umowy dwustronne o międzynarodowych przewozach drogowych z następującymi państwami: Albanią, Armenią, Białorusią, Irakiem, Iranem, Jordanią, Kazachstanem, Kirgizją, Macedonią, Mołdawią, Rosją, Syrią, Tunezją, Turcją, Ukrainą oraz Uzbekistanem. Teksty wyżej wymienionych umów zostały opublikowane w Monitorze Polskim.
Umowy dwustronne zostały udostępnione na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Umowy można wyszukać za pomocą Internetowej bazy traktatowej  

Na stronach internetowych Biura do Spraw Transportu Międzynarodowego znajdują się informacje dotyczące:

Na mocy umów dwustronnych powołane zostały komisje mieszane ds. międzynarodowych przewozów  drogowych, których zadaniem jest realizacja postanowień tych umów. Więcej na ten temat przeczytasz na stronie Biura Do Spraw Transportu Międzynarodowego.