Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Międzynarodowy transport rzeczy poza krajami UE i EFTA na podstawie zezwoleń zagranicznych

Zezwolenia zagraniczne

Musisz – jako przewoźnik drogowy – uzyskać zezwolenie zagraniczne, jeśli chcesz wykonywać przewóz rzeczy poza obszarem:

  • państw członkowskich Unii Europejskiej
  • Szwajcarii
  • państw członkowskich Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (czyli Lichtensteinu, Norwegii oraz Islandii)

Zezwolenie zagraniczne wydaje Główny Inspektor Transportu Drogowego pod warunkiem, że przewoźnik drogowy posiada licencję wspólnotową uprawniającą do wykonywania międzynarodowego zarobkowego przewozu rzeczy.

Zezwolenie zagraniczne to dokument, który Główny Inspektorat Transportu Drogowego otrzymał na podstawie umowy międzynarodowej od właściwej instytucji innego państwa lub organizacji międzynarodowej.

Zezwolenie przekazuje się przewoźnikowi drogowemu. Upoważnia go ono do wykonywania międzynarodowego transportu drogowego, jednokrotnie lub wielokrotnie, do lub z terytorium państwa określonego w zezwoleniu lub tranzytem przez jego terytorium. Liczba zezwoleń zagranicznych jest ograniczona. Ustala się ją w porozumieniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z odpowiednimi władzami innych państw. O podziale zezwoleń zagranicznych pomiędzy przewoźników decyduje Komisja Społeczna.

Jak otrzymać zezwolenie zagraniczne

Zezwolenie zagraniczne na przewóz rzeczy otrzymasz po złożeniu wniosku. Przyznane zezwolenia w limicie podstawowym powinieneś odebrać do 15 października 2018 roku. Jeśli nie zrobiłeś tego w tym terminie, Inspektorat może ci je odebrać.

Podział zezwoleń zagranicznych dla danego przedsiębiorcy (tzw. limit podstawowy, czyli liczba zezwoleń przyznawanych przedsiębiorcy na dany rok kalendarzowy) zależy od liczby pobranych i prawidłowo zwróconych do Biura Do Spraw Transportu Międzynarodowego zezwoleń zagranicznych.

Jeśli wyczerpiesz limit podstawowy, możesz się ubiegać o przyznanie limitu dodatkowego, czyli wydzielonej z kontyngentu liczby zezwoleń zagranicznych na przewóz rzeczy, przyznawanej przedsiębiorcom w cyklu miesięcznym lub/i w sposób ciągły na podstawie stopnia wykorzystania limitu. Wnioski o przyznanie dodatkowych limitów zezwoleń przyjmuje GITD - Biuro Do Spraw Transportu Międzynarodowego do 20. dnia każdego miesiąca lub ostatniego dnia roboczego przed 20. każdego miesiąca (decyduje data wpływu). Zobacz listę przyznanych limitów dodatkowych.

Przeczytaj jak zamówić zezwolenie na przewóz rzeczy.

Opłaty za wydanie zezwolenia zagranicznego

Za wydanie zezwolenia zagranicznego musisz uregulować opłaty:

  • dla przewozu jednokrotnego rzeczy – 50 zł
  • dla przewozu wielokrotnego z określoną liczbą przejazdów – opłatę stanowiącą iloczyn liczby przejazdów i opłaty dla przewozu jednokrotnego rzeczy (50 zł)
  • dla przewozu wielokrotnego bez limitowanej liczby przejazdów – 1200 zł (wysokość opłaty ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których możesz wykorzystać zezwolenie, przyjmując rozpoczęty miesiąc za pełny)

Zwrot zezwoleń zagranicznych

Musisz obowiązkowo zwrócić wszystkie zezwolenia zagraniczne wydane przez GITD - Biuro ds. Transportu Międzynarodowego. Limit podstawowy na kolejny rok zmniejsza ci się o 2 zezwolenia za każde zezwolenie zagraniczne z roku poprzedniego:

  • niezwrócone
  • zwrócone, ale wykorzystane nieprawidłowo
  • zwrócone, ale niewykorzystane

Musisz wykorzystać zezwolenia zagraniczne przyznawane w limitach podstawowych i dodatkowych w ciągu 2 miesięcy od daty ich pobrania. Jeśli nie zwrócisz do GITD - Biura ds. Transportu Międzynarodowego zezwoleń w tym terminie, jest to podstawa do negatywnego rozpatrzenia kolejnego wniosku.

Rodzaje zezwoleń na przewozy ładunków

Zezwolenie dwustronne (loco) – uprawnia do wykonania przewozu (1 jazdy tam i 1 z powrotem) pomiędzy Polską a krajem wydającym zezwolenie.

Uwaga

Zezwolenie Serbia oraz Czarnogóra dwustronne możesz wykorzystać jako zezwolenie kr3 tylko w przypadku naturalnego przejazdu tranzytem przez Polskę.

Zezwolenie tranzytowe – uprawnia do wykonania przewozu (1 jazdy tam i 1 z powrotem) przez terytorium danego kraju. Zezwolenie nie daje prawa do załadunku lub/i wyładunku na terenie kraju tranzytowanego, chyba że przepisy dwustronne stanowią inaczej.

Zezwolenie ogólne – daje prawo do wykonania przewozu dwustronnego albo tranzytowego.
Uwaga

Białoruskie i ukraińskie zezwolenie ogólne możesz wykorzystać jako zezwolenie kr3 tylko w przypadku naturalnego przejazdu tranzytem przez Polskę.

Zezwolenie kr - 3 - daje prawo do docelowego wywozu lub wwozu ładunku z/do kraju innego niż kraj rejestracji pojazdu.

Żadne z zezwoleń dostępnych w Biurze ds. Transportu Międzynarodowego nie uprawnia do wykonywania przewozów kabotażowych i ponadgabarytowych. Wykaz rodzajów zezwoleń znajdziesz na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.

Umowy międzynarodowe

Umowy o międzynarodowych przewozach drogowych regulują zasady wykonywania przewozów osób i rzeczy między państwami – stronami umowy, w tranzycie przez ich terytoria oraz między jednym z umawiających się państw a państwem trzecim.

Polska zawarła umowy dwustronne o międzynarodowych przewozach drogowych z państwami takimi jak: Albania, Armenia, Białoruś, Jugosławia, Irak, Iran, Jordania, Kazachstan, Kirgizja, Macedonia, Mołdawia, Rosja, Syria, Tunezja, Turcja, Ukraina i Uzbekistan.

Teksty tych umów znajdziesz w Monitorze Polskim. Umowy dwustronne są udostępnione na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Umowy możesz wyszukać za pomocą internetowej bazy traktatowej.

Na stronie internetowej Biura ds. Transportu Międzynarodowego znajdziesz informacje dotyczące:

Na mocy umów dwustronnych powołano komisje mieszane ds. międzynarodowych przewozów  drogowych, których zadaniem jest realizacja postanowień tych umów. Więcej na ten temat przeczytasz na stronie Biura ds. Transportu Międzynarodowego.


Podstawa prawna:

Czy ta strona była przydatna?