Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Wznowienie działalności gospodarczej przez spółkę z o.o.

Wznowienie działalności przez spółkę z o.o. wymaga złożenia wniosku o zmianę danych podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym – na formularzu oznaczonym symbolem KRS-Z62. W części C.1 formularza należy zaznaczyć kwadrat nr 2 („Wznowienie wykonywania działalności”) i wpisać datę wznowienia działalności gospodarczej spółki z o.o. Wniosek o wznowienie działalności gospodarczej  w istocie jest wnioskiem o wpis do KRS nowych danych i podobnie, jak każdy wniosek o wpis lub jego zmianę, powinien być powinien być złożony nie później niż w terminie 7 dni od dnia zdarzenia uzasadniającego dokonanie wpisu (w tym przypadku 7 dni od uchwały zarządu o wznowieniu działalności).  

Wraz z formularzem KRS-Z62, przekazuje się wspomnianą uchwałę zarządu o wznowieniu działalności gospodarczej. Informacje o wznowieniu działalności będą kierowane elektronicznie do Centralnego Rejestru Podmiotów - Krajowej Ewidencji Podatników (CRP KEP) oraz krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (tj. rejestru REGON). Natomiast do ZUS (Centralnego Rejestru Płatników Składek) trafiać będą dopiero z CRP KEP.

Złożenie wniosku KRS-Z62 w sądzie rejestrowym jest bezpłatne. Wznowienie działalności nie jest też ogłaszane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Data wznowienia działalności gospodarczej

Zawieszenie działalności gospodarczej trwa do dnia wskazanego we wniosku o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej, który nie może być wcześniejszy niż dzień złożenia wniosku.

Automatyczne wznowienie działalności gospodarczej

Uwaga! Od 1 lutego 2019 r. zaczną obowiązywać przepisy, dzięki którym, jeśli nie złożysz wniosku o wznowienie wykonywania działalności gospodarczej przed upływem 24 miesięcy od dnia zawieszenia, to zostaniesz automatyczne zamieszczony w rejestrze przedsiębiorców.

Zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych

W przypadku zgłoszenia wznowienia działalności przez jednoosobową spółkę z o.o.  jej udziałowiec składa do ZUS odpowiednio zgłoszenie siebie jako płatnika składek na własne ubezpieczenia na formularzu ZUS ZFA, z własnymi odrębnymi danymi identyfikacyjnymi: NIP i PESEL. Czynność ta zachodzi odrębnie i nie jest wykonywana w w/w trybie.

Skutki niezłożenia wniosku o wznowienie

W przypadku niezłożenia wniosku o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej przed upływem okresu 24 miesięcy od dnia złożenia wniosku o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej, sąd rejestrowy wszczyna postępowanie w tej sprawie i zobowiązuje w terminie 7 dni do wykonania ww. czynności pod groźbą grzywny. W niektórych przypadkach może nawet orzec o rozwiązaniu spółki lub ustanowić likwidatora doprowadzając ostatecznie do wykreślenia spółki z KRS.

Wykreślenie spółki z KRS

Wykreślenie spółki musi być poprzedzone wszczęciem z urzędu postępowania o rozwiązanie podmiotu wpisanego do rejestru:

  • bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego - jest ogłaszane w w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
  • z ustanowieniem likwidatora.

O tym, który z trybów zostanie ostatecznie uruchomiony decyduje to czy spółka posiada majątek i czy prowadzi działalność.

Wykreślenie spółki następuje po wydaniu orzeczenia o rozwiązaniu podmiotu bez likwidacji lub zakończeniu postępowania likwidacyjnego.


Podstawa prawna: