Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Transport kabotażowy rzeczy na terenie państw członkowskich UE i EFTA

Każdy przewoźnik zarobkowego przewozu drogowego rzeczy, który ma siedzibę w Polsce i posiada licencję wspólnotową, może wykonywać przewozy kabotażowe na terenie państw członkowskich UE (lub EFTA, czyli Norwegii, Islandii, Liechtensteinu czy Szwajcarii).

Przewóz kabotażowy to zarobkowy przewóz wykonywany tymczasowo samochodem w przyjmującym państwie członkowskim*. Przewoźnik może – po dostarczeniu rzeczy do państwa przyjmującego w przychodzącym ruchu międzynarodowym – wykonać 3 przewozy kabotażowe. Ostatni rozładunek towarów w trakcie przewozu kabotażowego trzeba wykonać w ciągu 7 dni od ostatniego rozładunku w państwie przyjmującym towarów przywiezionych w ramach przychodzącego przewozu międzynarodowego.

Przewóz kabotażowy** można wykonywać wyłącznie pojazdem samochodowym, z którego dokonano całkowitego albo częściowego rozładunku rzeczy przywiezionych z zagranicy do państwa przyjmującego.

W przypadku wjazdu bez ładunku na teren państwa członkowskiego przewoźnik może wykonać jeden przewóz kabotażowy w ciągu 3 dni od dnia wjazdu do państwa członkowskiego. Wszystkie operacje kabotażowe przy wjeździe na pusto do poszczególnych państw w ruchu transgranicznym powinny zamknąć się w terminie 7 dni od daty ostatniego rozładunku w państwie, do którego odbywał się przewóz międzynarodowy (państwie przyjmującym).

O ile przepisy wspólnotowe nie stanowią inaczej, przewozy kabotażowe podlegają przepisom państwa przyjmującego w kwestiach:

  • zasad dotyczących umowy przewozu
  • masy i wymiarów pojazdów drogowych
  • wymogów dotyczących przewozów towarów niebezpiecznych, żywności oraz żywych zwierząt
  • czasu prowadzenia pojazdu i okresów odpoczynku kierowcy
  • podatku od wartości dodanej (VAT) od usług transportowych

Pamiętaj

W przypadku wielokrotnego naruszania przepisów dotyczących przewozów kabotażowych Główny Inspektor Transportu Drogowego może wydać – w decyzji – zakaz wykonywania przewozu kabotażowego w Polsce przez okres 2 lat od dnia uprawomocnienia się decyzji.

Jeżeli przewozy kabotażowe rzeczy wykonuje zatrudniony przez ciebie kierowca, który jest obywatelem państwa trzeciego, powinien on posiadać świadectwo kierowcy.

*Przyjmujące państwo członkowskie – państwo członkowskie, w którym przewoźnik prowadzi działalność, inne niż państwo członkowskie siedziby przewoźnika.

**Przewóz kabotażowy – zarobkowy przewóz wykonywany tymczasowo w przyjmującym państwie członkowskim.


Podstawa prawna: