Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Wznowienie działalności gospodarczej przez spółkę komandytową

Wznowienie działalności przez spółkę komandytową wymaga złożenia wniosku o zmianę danych podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym – na formularzu oznaczonym symbolem KRS-Z62. W części C.1 formularza należy zaznaczyć kwadrat nr 2 („Wznowienie wykonywania działalności”) i wpisać datę wznowienia działalności gospodarczej spółki komandytowej.

Do formularza KRS-Z62 dołącza się uchwałę wspólników. Informacje o wznowieniu działalności będą kierowane elektronicznie do Centralnego Rejestru Podmiotów - Krajowej Ewidencji Podatników (CRP KEP) oraz krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (tj. rejestru REGON). Natomiast do ZUS (Centralnego Rejestru Płatników Składek) trafiać będą dopiero z CRP KEP.

Złożenie wniosku KRS-Z62 w sądzie rejestrowym wolne jest od obowiązku uiszczenia opłaty sądowej. Wznowienie działalności nie jest też ogłaszane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Postępowanie wobec ZUS

W przypadku zgłoszenia wznowienia działalności przez spółkę jej wspólnicy składają do ZUS odpowiednio zgłoszenie siebie jako płatnika składek na własne ubezpieczenia na formularzu ZUS ZFA, z własnymi odrębnymi danymi identyfikacyjnymi: NIP i PESEL.

Skutki niezłożenia wniosku o wznowienie

W przypadku niezłożenia wniosku o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej przed upływem okresu 24 miesięcy od dnia złożenia wniosku o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej, sąd rejestrowy wszczyna postępowanie w tej sprawie i zobowiązuje w terminie 7 dni do wykonania w/w czynności pod groźbą grzywny. W niektórych przypadkach może nawet orzec o rozwiązaniu spółki lub ustanowić likwidatora doprowadzając ostatecznie do wykreślenia spółki z KRS.

Wykreślenie spółki z KRS

Wykreślenie spółki musi być poprzedzone wszczęciem z urzędu postępowania o rozwiązanie podmiotu wpisanego do rejestru:

  • bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego - jest ogłaszane w w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
  • z ustanowieniem likwidatora.

O tym, który z trybów zostanie ostatecznie uruchomiony decyduje to czy spółka posiada majątek i czy prowadzi działalność.

Wykreślenie spółki następuje po wydaniu orzeczenia  o rozwiązaniu podmiotu bez likwidacji lub zakończeniu postępowania likwidacyjnego.


Podstawa prawnym: