Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zasady prowadzenia księgowości i opłacania podatków dochodowych po okresie zawieszenia działalności gospodarczej i za ten okres

  • Prowadzenie ksiąg handlowych

Przedsiębiorcy zawieszający działalność gospodarczą podlegają zwolnieniu z obowiązków związanych z rachunkowością, m.in. zamykania ksiąg rachunkowych. Zwolnienie z obowiązku zamykania ksiąg rachunkowych w okresie zawieszenia działalności jednostki pociąga za sobą zwolnienie z innych obowiązków związanych z rachunkowością, tj. prowadzenia ksiąg rachunkowych, sporządzania, badania, składania w sądzie rejestrowym oraz składania do publikacji sprawozdania finansowego.

Z możliwości niezamykania ksiąg rachunkowych za rok obrotowy - zgodnie z art. 12 ust. 3b ustawy o rachunkowości - mogą skorzystać jednostki, które spełniły łącznie następujące warunki:

  1. ich działalność przez cały czas pozostawała zawieszona,
  2. nie dokonywały odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych i nie występowały inne zdarzenia wywołujące skutki o charakterze majątkowym lub finansowym.

Jeśli przedsiębiorca nie zamyka ksiąg rachunkowych z powodu zawieszenia działalności gospodarczej przez cały rok obrotowy, może także odstąpić od przeprowadzenia inwentaryzacji.

W efekcie wznowienie działalności gospodarczej kończące etap zawieszenia nie wymaga otwarcia ksiąg handlowych ani też dokonywania spisu, wykazu czy też wyceny firmy lub jej składników.

  • Zaliczki na podatek dochodowy

Przedsiębiorcy, którzy zawiesili wykonywanie działalności gospodarczej, nie muszą za okres objęty zawieszeniem odprowadzać zaliczek na podatek dochodowy (miesięcznych, kwartalnych, uproszczonych) i to nawet wtedy, gdy w roku tym osiągnęli dochód podlegający opodatkowaniu (np. w związku ze sprzedażą składnika majątku, od przychodu z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku/lokacie bankowej).

WAŻNE !  Warunkiem skorzystania ze zwolnienia z obowiązku odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy jest zawiadomienie właściwego naczelnika urzędu skarbowego - w formie pisemnej - o okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej. Musi to nastąpić przed upływem 7 dni od dnia złożenia wniosku o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej.

Powyższe zasady odnoszą się również do podatników, będących wspólnikami spółki jawnej, komandytowej, która zawiesiła wykonywanie działalności gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej.

Jednakże po okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej a więc w momencie jej wznowienia podatnicy, wpłacają zaliczki według ogólnych zasad. Dotyczy to również przychodów osiągniętych w okresie zawieszenia działalności.

Zatem zaliczki miesięczne, wpłaca się w terminie do 20 dnia pierwszego miesiąca następującego po okresie zawieszenia. Gdy okres zawieszenia kończy się w ostatnim miesiącu roku podatkowego podatnik wpłaca zaliczkę w terminie do 20 dnia pierwszego miesiąca następnego roku podatkowego.

Mali podatnicy (gdy wartość przychodu ze sprzedaży nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro) mogący wpłacać zaliczki kwartalne, uiszczają je po wznowieniu  odpowiednio do 20 dnia po kwartale w którym ustało zawieszenie działalności  lub do 20 dnia stycznia gdy w/w okoliczność przypadła na ostatni kwartał roku podatkowego.

  • Rozliczenie podatku i jego zapłata

Podatnicy, którzy zawiesili wykonywanie działalności gospodarczej nie są natomiast zwolnieni z obowiązku złożenia rocznego zeznania podatkowego  ani z obowiązku zapłaty podatku dochodowego (jeżeli wystąpił) za okres zawieszenia działalności gospodarczej.  W efekcie zobowiązani są rozliczyć i zapłacić podatek za każdy rok podatkowy przypadający na okres  zawieszenia i to bez względu na okres wznowienia działalności.