Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Obowiązki podatkowe w zakresie ryczałtu podatkowego z tytułu wznowienia działalności gospodarczej

  • Prowadzenie ewidencji  w okresie zawieszenia

Spółki, których wspólnicy są opodatkowani w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, są obowiązani posiadać i przechowywać dowody zakupu towarów, prowadzić wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, ewidencję wyposażenia oraz, odrębnie za każdy rok podatkowy, ewidencję przychodów.  Przepisy prawa nie przewidują możliwości odstąpienia od prowadzenia w/w czynności w okresie zawieszenia działalności gospodarczej. Zatem również okoliczność wznowienia działalności  po okresie zawieszenia nie wprowadza nowych czy też dodatkowych obowiązków.

  • Rozliczenie podatku po wznowieniu działalności w bieżącym roku

Podatnik będący wspólnikiem spółki jawnej rozliczający się w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych otrzymujący, w okresie zawieszenia działalności spółki,  przychody uzyskiwane w jego trakcie (np. z tytułu zaległych wierzytelności),  po wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej, jest zobowiązany obliczyć i wpłacić na rachunek urzędu skarbowego stosowny podatek , w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, lub kwartale w którym wznowiono wykonywanie działalności gospodarczej .

  • Rozliczenie podatku po wznowieniu działalności w ostatnim okres rozliczeniowym bieżącego roku

Jeżeli wznowienie wykonywania działalności gospodarczej następuje w ostatnim miesiącu roku podatkowego, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych dotyczący okresu zawieszenia podatnik jest obowiązany obliczyć i wpłacić na rachunek urzędu skarbowego w terminie do dnia 31 stycznia następnego roku.

W tym samym terminie ryczałt od przychodów ewidencjonowanych są obowiązani obliczyć i wpłacić na rachunek urzędu skarbowego podatnicy jeżeli wznowienie wykonywania działalności gospodarczej następuje w ostatnim kwartale roku podatkowego.

  • Rozliczenie podatku po wznowieniu działalności w kolejnym roku

W przypadku gdy wznowienie wykonywania działalności gospodarczej następuje w roku następującym po roku podatkowym, w którym rozpoczęto zawieszenie, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych:

 1) przypadający za okres zawieszenia w roku podatkowym, w którym zawieszenie rozpoczęto, podatnik jest obowiązany obliczyć i wpłacić w terminie w terminie do dnia 31 stycznia następnego roku po roku zawieszenia;

 2) przypadający za okres zawieszenia w roku podatkowym, w którym wznowiono wykonywanie działalności gospodarczej, podatnik jest obowiązany obliczyć i wpłacić do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, lub kwartale w którym wznowiono wykonywanie działalności gospodarczej

  • Rozliczenie podatku po wznowieniu działalności w drugim roku podatkowym

W przypadku gdy wznowienie wykonywania działalności gospodarczej następuje w roku następującym dwa lata po roku podatkowym, w którym rozpoczęto zawieszenie, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych:

1)  przypadający za okres zawieszenia w roku podatkowym, w którym zawieszenie rozpoczęto, podatnik jest obowiązany obliczyć i wpłacić w terminie do dnia 31 stycznia następnego roku po roku zawieszenia;

2)  przypadający za okres zawieszenia w roku podatkowym następującym po roku, w którym zawieszenie rozpoczęto, podatnik jest obowiązany obliczyć i wpłacić w terminie, do dnia 31 stycznia kolejnego roku

3) przypadający za okres zawieszenia w roku podatkowym, w którym wznowiono wykonywanie działalności gospodarczej, podatnik jest obowiązany obliczyć i wpłacić 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, lub kwartale w którym wznowiono wykonywanie działalności gospodarczej

 

Uwaga ! Aby stosować w/w tryb rozliczeń podatkowych osoba fizyczna będąca wspólnikami spółki jawnej  powinna  przed upływem 7 dni od dnia złożenia wniosku o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej spółki, zawiadomić w formie pisemnej, właściwego naczelnika urzędu skarbowego o okresie zawieszenia wykonywania tej działalności.

Czy ta strona była przydatna?