Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Obowiązki księgowe i podatkowe z tytułu wznowienia działalności spółki jawnej, partnerskiej lub komandytowej prowadzącej podatkową księgę przychodów lub rozchodów

  • Działalność w okresie zawieszenia

W tym okresie spółka nie może wykonywać czynności składających się na zawieszoną działalność gospodarczą  i nie powinna osiągać z niej bieżących przychodów, jednak może dokonywać wpisów do księgi przychodów i rozchodów, które są wynikiem innej niż bieżąca działalność. Do nich zalicza się chociażby regulowanie zobowiązań powstałych przed datą zawieszenia działalności (z tytułu czynszów, ubezpieczenia pojazdów lub budynków, abonamentu RTV itp.) czy też uzyskiwanie dochodów z odsetek od środków na firmowym rachunku bankowym, albo sprzedaż środków trwałych. W efekcie może i powinna dokonywać zapisów w ewidencji podatkowej.

Spółka  prowadząca  podatkową księgę przychodów i rozchodów, która zawiesiła działalność gospodarczą, nie ma obowiązku sporządzenia spisu z natury na dzień rozpoczęcia zawieszenia ani na dzień jego zakończenia czyli  w momencie wznawiania działalności gospodarczej. Spis z natury sporządzany jest tylko w przypadku, gdy działalność gospodarcza zawieszona jest na dzień 1 stycznia lub koniec roku podatkowego.

  • Zaliczki na podatek  dochodowy przy wznowieniu

Po wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej wspólnicy lub partnerzy spółki wpłacają zaliczki na podatek dochodowy od przychodów osiągniętych w okresie zawieszenia  według ogólnych zasad.

W rezultacie są oni zobowiązani do wpłaty zaliczek w układzie miesięcznym lub kwartalnych w terminie do 20 dnia pierwszego miesiąca lub kwartału następującego po okresie zawieszenia. Gdy okres wznowienia zbiega się końcem roku podatkowego zaliczkę wpłaca się do 20 stycznia następnego roku podatkowego.

Powyższe zasady obejmują także rozliczających się metoda liniową wspólników lub partnerów spółki, która zawiesiła wykonywanie działalności gospodarczej.

Uwaga !  Wspólnicy lub partnerzy spółki aby móc skorzystać z w/w trybów zawieszenia zobowiązani są, nie później niż przed upływem 7 dni od dnia złożenia wniosku o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej spółki zawiadomić w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o okresie zawieszenia wykonywania tej działalności.

  • Rozliczenie podatku i jego zapłata

Należy pamiętać, że zwolnienie z opłacania zaliczek na podatek dochodowy przez wspólników lub partnerów w okresie zawieszenia działalności gospodarczej  spółki nie jest tożsame ze zwolnieniem z obowiązku dokonania rocznego rozliczenia. W/w podatnicy mają więc obowiązek złożenia zeznania rocznego, a także ewentualnej zapłaty podatku dochodowego za każdy rok podatkowy i to niezależnie czy w międzyczasie nastąpiło wznowienie działalności czy też nie.