Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Uzyskanie zezwolenia EKMT

1. Przewozy międzynarodowe rzeczy pomiędzy niektórymi państwami można wykonywać na podstawie Zezwolenia Europejskiej Konferencji Ministrów Transportu (EKMT). Przez zezwolenie to należy rozumieć dokument dopuszczający do wykonywania nieograniczonej liczby kursów pomiędzy krajami członkowskimi, których przebieg został udokumentowany w odpowiednio wypełnionym karnecie. Na podstawie zezwoleń EKMT można wykonywać przewozy między krajami członkowskimi EKMT oraz w tranzycie przez ich terytoria. Zezwoleń EKMT nie stosuje się do przewozów do/z/przez kraje spoza EKMT. Ponadto zezwolenie jest ważne dla wszystkich pojazdów przedsiębiorcy, któremu zostało przyznane, jednakże każdorazowo z zezwolenia może korzystać tylko jeden pojazd.

2. Zezwolenie EKMT jest ważne wyłącznie z prawidłowo wypełnionym karnetem. Karnet powinien być wystawiony imiennie na przewoźnika, bez możliwości jego użyczania, zamiany z innymi przewoźnikami. Powinien być przechowywany w pojeździe, łącznie z odpowiadającym mu zezwoleniem EKMT, oraz okazywany na żądanie kompetentnych władz kontrolnych, które uprawnione są ponadto do dokonywania wpisów w karnecie. Karnet powinien posiadać taki sam numer ewidencyjny, jak odpowiadające mu zezwolenie, jeśli to konieczne, także numer podrzędny kolejnego karnetu, przy czym nowy karnet może być wydany, gdy pierwotny jest wypełniony.  Przedsiębiorca może złożyć wniosek o przyznanie zezwolenia EKMT, jeżeli posiada ważną licencję oraz ważne wypisy z licencji odpowiadające liczbie 3 pojazdów uprawnionych, które spełniają odpowiednio wymogi EURO potwierdzone odpowiednimi certyfikatami potwierdzającymi spełnienie przez pojazd odpowiednich warunków bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu. Opłata za wydanie zezwolenia zagranicznego EKMT wynosi 1.800 zł za okres jednego roku. Wysokość opłaty ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których zezwolenie może być wykorzystane, przyjmując rozpoczęty miesiąc za pełny.

3. Wyżej wymienione certyfikaty  powinny  potwierdzać spełnienie przez pojazd silnikowy (a także przyczepę)  odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu. Certyfikaty wydawane są przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego oraz wojewódzki inspektor transportu drogowego po przedłożeniu wniosku oraz kopii następujących dokumentów:
1) certyfikatów:

a)  Certyfikatu EKMT zgodności potwierdzającego spełnienie przez pojazd wymogów technicznych i bezpieczeństwa dla pojazdu silnikowego "Euro III bezpieczny", "EURO IV bezpieczny" lub "EURO V bezpieczny" albo

b)  Certyfikatu EKMT zgodności potwierdzającego spełnienie przez pojazd wymogów technicznych i bezpieczeństwa dla pojazdu silnikowego "EURO IV bezpieczny", "EURO V bezpieczny", "EEV bezpieczny" lub "EURO VI bezpieczny", albo

c)  Certyfikatu EKMT zgodności potwierdzającego spełnienie przez przyczepę wymogów technicznych i bezpieczeństwa, albo

d)  Certyfikatu EKMT zgodności potwierdzającego spełnienie przez pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony i nieprzekraczającej 6 ton wymogów technicznych i bezpieczeństwa dla pojazdu silnikowego "EURO IV/4 bezpieczny", "EURO V/5 bezpieczny", "EEV bezpieczny" albo "EURO VI/6 bezpieczny" (w szczególnych przypadkach dla pojazdów powyżej 6 ton), albo

e)  Certyfikatu EKMT zgodności potwierdzającego spełnienie przez przyczepę o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony wymogów technicznych i bezpieczeństwa;

2) krajowego dokumentu stwierdzającego dopuszczenie pojazdu do ruchu;
3) dowodu uiszczenia opłaty za wydanie certyfikatu.
 Certyfikaty wydawane są one w języku polskim (wraz z niewypełnionym odpowiednikiem w języku angielskim i niemieckim).

Opłaty za wydanie certyfikatu potwierdzającego spełnienie odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu:

  • 250 zł – dla pojazdu samochodowego nieposiadającego certyfikatu;
  • 100 zł – dla przyczepy lub naczepy nieposiadającej certyfikatu.

Za zmianę certyfikatu pobiera się opłatę w wysokości 30 zł. Natomiast wydanie wtórnika certyfikatu kosztuje 30 zł.


4. Zezwolenie EKMT musi znajdować się w pojeździe od miejsca załadunku do miejsca wyładunku. Oznacza to, iż zezwolenie EKMT używane przy powrocie z Rosji nie może być użyte na wjazd do Rosji przez kolejny pojazd jadący z ładunkiem np. z Belgii do Rosji natychmiast po tym jak pierwszy pojazd przekroczy granice rosyjsko-białoruską lub białorusko-polską, mimo że na wywóz ładunku z Belgii do kraju trzeciego i przejazd tranzytem przez Niemcy polscy przewoźnicy zezwoleń nie potrzebują.
Zezwolenie EKMT musi być ważne na całej trasie wykonywanego przewozu tj. w kraju załadunku, we wszystkich krajach tranzytowanych i w kraju wyładunku. Zezwolenia, których użytkowanie jest ograniczone terytorialne (posiadają wbitą na zezwoleniu czerwoną okrągłą pieczątkę z symbolem kraju) nie mogą być używane do wykonywania przewozów w relacji z krajami, których symbole widnieją na pieczęciach, mimo że na podstawie uzgodnień dwu- lub wielostronnych, zezwolenia do tych krajów nie są wymagane,

  • Np. przy przewozie Polska – Grecja, w tranzycie przez kraje spoza UE może być użyte tylko zezwolenie EKMT ważne na terytorium Grecji jako upoważniające do przejazdu tranzytowego przez terytorium Rumunii lub Serbii i Czarnogóry, mimo że na przewóz do/z Grecji, od polskiego przewoźnika, nie jest wymagane zezwolenie greckie;
  • Np. przy przewozie Austria – Grecja w tranzycie przez terytoria krajów spoza UE, jako upoważniające do przejazdu tranzytowego przez terytoria tych krajów, może być użyte tylko zezwolenie EKMT ważne zarówno na terytorium Austrii jak i Grecji mimo że przewóz odbywa się między krajami UE i od polskiego przewoźnika nie są wymagane zezwolenia na wwóz i wywóz ładunków z tych krajów.

5. Zezwolenie EKMT nie uprawnia do przewozów kabotażowych - tj przewozów wewnątrz poszczególnych krajów.

6. Zezwolenie EKMT nie zastępuje zezwoleń wymaganych dla przewozów specjalnych np. ponadgabarytowych, ładunków niebezpiecznych itp.

7. Sposób wykorzystania zezwoleń EKMT podlega weryfikacji, przy czym pierwsza weryfikacja odbywa się po upływie pierwszego kwartału. W przypadku niewłaściwego wykorzystania zezwolenia może być ono unieważnione i przyznane innemu przedsiębiorcy. Zezwolenia, które zostały unieważnione lub zwrócone przez przewoźnika, mogą być wydane powtórnie nowym przedsiębiorcom, na pozostały okres ważności. W tym wypadku oryginalne dokumenty powinny zostać unieważnione, a następnie wymienione na zezwolenia z odrębną numeracją zastępczą.

8. Aby przewozić towary między krajami członkowskimi Europejskiej Konferencji Ministrów Transportu (EKMT) musisz posiadać ważne na terytorium tych krajów zezwolenie EKMT. Oprócz zezwolenia, potrzebujesz jeszcze certyfikat potwierdzający spełnienie wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu dla każdego pojazdu lub przyczepy, którymi będziesz przewoził towary. Informacje, jak uzyskać certyfikat bezpieczeństwa dla twoich pojazdów lub przyczep znajdziesz na portalu biznes.gov.pl.
 

Wykaz krajów członkowskich EKMT:
Albania (Al.), Armenia (ARM), Austria (A), Azerbejdżan (AZ), Białoruś (BY), Belgia (B), Bośnia i Hercegowina (BIH), Bułgaria (BG), Chorwacja (HR), Czechy (CZ), Dania (DK), Estonia (EST), Finlandia (Fin), Francja (F), Gruzja (GE), Niemcy (D), Grecja (GR),Węgry (H), Irlandia (IRL), Włochy (I), Łotwa (LV), Lichtenstein (FL), Litwa (LT), Luksemburg (L), FYR Macedonia (MK), Malta (M), Mołdawia (MD), Holandia (NL), Norwegia (N), Polska (PL), Portugalia (P), Rumunia (RO), Rosja (RUS), Serbia i Czarnogóra (SCG), Słowacja (SK), Słowenia (SLO), Hiszpania (E), Szwecja (S), Szwajcaria (CH), Turcja (TR), Ukraina (UA), Wielka Brytania (UK).

 

Więcej na temat zezwoleń zagranicznych EKMT na stronach internetowych Biura do Sprawa Transportu Międzynarodowego.