Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Wznowienie działalności gospodarczej przez oddział przedsiębiorcy zagranicznego

Wznowienie działalności przez oddział przedsiębiorcy zagranicznego wymaga złożenia wniosku o zmianę danych podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym – na formularzu oznaczonym symbolem KRS-Z62. W części C.1 formularza należy zaznaczyć kwadrat nr 2 („Wznowienie wykonywania działalności”) i wpisać datę wznowienia działalności gospodarczej oddziału.

Wraz z formularzem KRS-Z62 przekazuje się decyzję przedsiębiorcy zagranicznego o wznowieniu działalności. Informacje o wznowieniu działalności będą kierowane elektronicznie do Centralnego Rejestru Podmiotów - Krajowej Ewidencji Podatników (CRP KEP) oraz krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (tj. rejestru REGON).  Natomiast do ZUS (Centralnego Rejestru Płatników Składek) trafiać będą dopiero z CRP KEP.

Złożenie wniosku KRS-Z62 w sądzie rejestrowym wolne jest od obowiązku uiszczenia opłaty sądowej. Wznowienie działalności nie jest też ogłaszane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Skutki niezłożenia wniosku o wznowienie

W przypadku niezłożenia wniosku o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej przed upływem okresu 24 miesięcy od dnia złożenia wniosku o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej, sąd rejestrowy wszczyna postępowanie w tej sprawie i zobowiązuje w terminie 7 dni do wykonania w/w czynności pod groźbą grzywny. W takich sytuacjach minister właściwy do spraw gospodarki może też wydać decyzję o zakazie wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę zagranicznego w ramach oddziału . Decyzja ta wszczyna postępowanie likwidacyjne i jest przekazywana do KRS.  Likwidacja oddziału należącego do przedsiębiorstwa zagranicznego mającego siedzibę w UE odbywa się bez konieczności wydania ww. decyzji.  

Wykreślenie oddziału z KRS

Wykreślenie oddziału musi być poprzedzone wszczęciem z urzędu postępowania o rozwiązanie podmiotu wpisanego do rejestru:

  • bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego
  • z ustanowieniem likwidatora (dotyczy oddziałów podmiotów zagranicznych spoza UE)..

Wykreślenie spółki następuje po wydaniu orzeczenia  o rozwiązaniu podmiotu bez likwidacji lub zakończeniu postępowania likwidacyjnego.


Podstawa prawnym:

Czy ta strona była przydatna?