Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych dla elektrowni lub farm wiatrowych

Decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych

Budowa obiektów lub urządzeń związanych z wykorzystaniem siły wiatru wymaga uzyskania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych. Decyzję taką wydaje na wniosek przedsiębiorcy wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na położenie inwestycji. Wydanie takiej decyzji jest poprzedzone oceną oddziaływania na środowisko.

Do wniosku o wydanie wspomnianej decyzji należy dołączyć:

  • kartę informacyjną przedsięwzięcia,
  • poświadczoną przez właściwy urząd kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmującej obszar, na który będzie ono oddziaływać,
  • wypis z rejestru gruntów obejmujący przewidywany teren.

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje przed uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę.

Karta informacyjna przedsięwzięcia

Wymienione poniżej przedsięwzięcia uznano jako potencjalnie mogące znacząco oddziaływać na środowisko. Są to instalacje wykorzystujące do wytwarzania energii elektrycznej energię wiatru:

  • lokalizowane na obszarach objętych formami ochrony przyrody, z wyłączeniem instalacji przeznaczonych wyłącznie do zasilania znaków drogowych i kolejowych, urządzeń sterujących lub monitorujących ruch drogowy albo kolejowy, znaków nawigacyjnych, urządzeń oświetleniowych, billboardów i tablic reklamowych,
  • o całkowitej wysokości nie niższej niż 30 m.

W takich przypadkach dla potrzeb wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych wystarczy sporządzenie karty informacyjnej przedsięwzięcia.


Podstawa prawna:

Czy ta strona była przydatna?