Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych dla biogazowni

Decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych

Budowa obiektów lub urządzeń związanych z wykorzystywaniem biomasy lub biogazu wymaga wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych. Tak samo jest w przypadku tworzenia biogazowni. Decyzję środowiskową wydaje na wniosek przedsiębiorcy wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na położenie inwestycji. Wydanie takiej decyzji jest poprzedzone oceną oddziaływania na środowisko. W przypadku natomiast uznania przedsięwzięcia za mogące znacząco oddziaływać na środowisko wójt, burmistrz lub prezydent miasta wydaje postanowienie, na mocy którego zobowiązuje wnioskodawcę do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko.

Do wniosku o wydanie wspomnianej decyzji trzeba dołączyć:

  • raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko lub kartę informacyjną przedsięwzięcia (dla inwestycji mogących tylko potencjalnie oddziaływać na środowisko),
  • poświadczoną przez właściwy urząd kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmującej obszar, na który będzie ono oddziaływać,
  • wypis z rejestru gruntów obejmujący przewidywany teren.

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje przed uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę.

Karta informacyjna przedsięwzięcia

Instalacje związane z odzyskiem lub unieszkodliwianiem odpadów, a zatem również biogazownie z wyłączeniem instalacji do wytwarzania biogazu rolniczego o zainstalowanej mocy elektrycznej nie większej niż 0,5 MW lub wytwarzających ekwiwalentną ilość biogazu rolniczego wykorzystywanego do innych celów niż produkcja energii elektrycznej, uznano za inwestycje mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. W efekcie ocena ich oddziaływania na środowisko będzie wymagała sporządzenia karty informacyjnej przedsięwzięcia.


Podstawa prawna:

Czy ta strona była przydatna?